nieuwsoverzicht 27 nov tot 1 dec (wk 48)

 06/12/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Wijzigingen W. 6-11-2022 en arbeidsongevallenwet / #NoExcuse / Brand en explosie (Napo) / Comforties-handschoenen uit de handel / Enquête telewerk

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging van de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn

Op 24 november 2023 verscheen de Wet van 13 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid in het Belgisch Staatsblad. Hoofdstuk 6 van deze wet wijzigt de wet van 6 november 2022 betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn.

In artikel 9 worden de geldboetes bij inbreuken op de wet besproken. In paragraaf 5 worden, door de wijzigingen, een aantal bepalingen specifieker geformuleerd. Daarnaast wordt paragraaf 6 van hetzelfde artikel vervangen. Voorheen werd hierin bepaald dat de ambtenaar bevoegd om administratieve geldboetes op te leggen de boete moest vorderen. Door de wijziging wordt de boete ingevorderd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. Na aftrek van eventuele kosten worden de door deze administratie teruggevorderde bedragen overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Daarnaast wordt ook een verjaringstermijn voor de rechtsvordering tot invordering opgenomen. Deze bedraagt vijf jaar na de dag waarop geen beroep meer kan worden aangetekend tegen de beslissing van de administratie.

Bron: W. 13-11-2023 (B.S. 24-11-2023)

B. Wijziging van de arbeidsongevallenwet

De wet van 13 november 2023 tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 betreffende de verzwaarde risico’s verscheen op 28 november jl. in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 49bis wordt vervangen als volgt:

§ 1. Wanneer, met uitsluiting van het risico voor de ongevallen op de weg naar of van het werk en de ongevallen overkomen aan de personen bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gedurende de observatieperiode de frequentie en de ernst van de ongevallen de grens overschrijden, wordt het verzekerd risico als een onevenredig verzwaard risico beschouwd, hierna "verzwaard risico" genoemd.


§ 2. Fedris stelt het verzwaarde risico vast en brengt dit ter kennis van de betrokken preventiedienst.


De betrokken preventiedienst is de preventiedienst van de betrokken verzekeringsonderneming, tenzij, na akkoord van het beheerscomité voor de arbeidsongevallen, een preventie-instituut hiermee belast werd voor de werkgevers die op grond van hun hoofdactiviteit behoren tot het ressort van eenzelfde paritair comité, zoals bedoeld in de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.
De preventiedienst of Fedris als een preventie-instituut werd aangesteld brengt dit ter kennis van de werkgever.


Wanneer een preventie-instituut werd aangesteld, int Fedris ambtshalve en onverwijld ten laste van deze werkgever een forfaitaire preventie-contributie. Indien er geen preventie-instituut werd aangesteld, int de verzekeringsonderneming onverwijld en zonder tussenpersoon deze contributie.
Indien Fedris belast wordt met de inning van de forfaitaire contributie betaalt het met dit bedrag de acties ter preventie van arbeidsongevallen bij de betrokken werkgevers bepaald in § 3, tweede lid.


§ 3. De werkgever die de forfaitaire preventiecontributie niet gestort heeft voor 1 februari van het jaar dat volgt op de vaststelling, is een opslag, die niet meer dan 10 % van het verschuldigd bedrag mag bedragen, en een verwijlintrest, gelijk aan de wettelijke rentevoet, verschuldigd.


De preventiedienst wendt de forfaitaire preventiecontributie aan voor de voorkoming van arbeidsongevallen bij de betrokken werkgever.


§ 4. De preventiedienst brengt bij Fedris verslag uit over de voorgestelde preventiemaatregelen alsook over de naleving door de betrokken werkgever van de genoemde maatregelen en over zijn medewerking. Een verslag hierover wordt voorgelegd aan het beheerscomité voor de arbeidsongevallen na advies van het Technisch comité voor de preventie. Fedris stelt de informatie ter beschikking van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


§ 5. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de ministers die de arbeidsongevallen en de verzekeringsovereenkomsten onder hun bevoegdheid hebben:


1° de in de eerste paragraaf bedoelde frequentie, ernst, grens, die niet minder mag bedragen dan tweemaal de gemiddelde ernst en frequentie, en duur van de observatieperiode;

2° de berekening, de periode van aanrekening en de wijze van toepassing van de forfaitaire preventiecontributie, die niet minder mag bedragen dan 3.000 euro en niet meer dan 15.000 euro. Deze bedragen worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de door de Koning bepaalde wijze;

3° voor welke ondernemingen, rekening houdend met een minimum aantal arbeidsongevallen die overkomen zijn tijdens de observatieperiode, de forfaitaire preventiecontributie kan geïnd worden;

4° de nadere regels voor de vaststelling en de kennisgeving aan de preventiedienst door Fedris, alsook voor de wijze van rapportering aan Fedris;

5° de nadere regels voor de kennisgeving van het verzwaard risico aan de werkgever;

6° de nadere regels van kennisgeving van de voorgestelde preventiemaatregelen aan de werkgever, de interne of de externe preventieadviseurs en, naargelang van het geval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de syndicale afvaardiging of de werknemers zoals bedoeld in hoofdstuk VIII van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

7° het bedrag en de toepassingsvoorwaarden van de in paragraaf 3 bedoelde opslag;

8° de nadere regels voor de toepassing van dit artikel in geval van tewerkstelling van uitzendkrachten;

9° de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke een bezwaar kan ingediend worden bij het beheerscomité voor de arbeidsongevallen alsook de voorwaarden volgens dewelke dit bezwaar de inning van de forfaitaire preventiecontributie schorst;

10° de voorwaarden waaronder een preventie-instituut kan aangesteld worden voor de werkgevers behorend tot het ressort van eenzelfde paritair comité.

Artikels 58, 59, 59quater en 69 worden aangepast voor wat betreft de verwijzingen naar art. 49bis.

Bron: W. 13-11-2023 (B.S. 28-11-2023)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. #NoExcuse: campagne tegen geweld tegen vrouwen en genderongelijkheid

25 november is de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. De UNiTE-campagne gaat op deze dag van start en loopt tot 10 december. Het doel is om geweld tegen vrouwen en meisje wereldwijd te voorkomen en uit te bannen, het bewustzijn te vergroten, mee na te denken over de uitdagingen en oplossingen, …

Op de website van het OSHA is een volledige sectie voorzien over dit thema. Hier vind je extra informatie over de verschillen die een invloed hebben op de OSH en worden enkele tips gegeven voor een genderbewuste aanpak.

Onlangs verscheen er nog een discussienota van het EU-OSHA waarin de link tussen huiselijk geweld en problemen op de werkplek besproken werd. Ook in dit rapport worden een aantal tips aangereikt zoals het betrekken van werknemers en gespecialiseerde organisaties in het uitwerken van een beleid, het maken van veilige ruimtes, … Het volledige rapport kan in het Engels geraadpleegd worden op de site van het EU-OSHA.

Het beleid rond psychosociale risico’s (waaronder dus ook geweld op het werk) wordt mee opgenomen in het arbeidsreglement. Op onze website vind je een model hiervoor.

Bronnen:

  • BeSWIC
  • EU-OSHA

B. Sensibilisering brand en explosies: Napo weet raad

Voor wie Napo nog niet kent, stellen we hem graag even voor: Napo is een animatieheld ontwikkeld door het EU-OSHA. Hij is een doorsnee werknemer uit een willekeurige sector, maar wordt voortdurend blootgesteld aan gevaren en risico’s op de werkplek. Hij ontdekt de risico’s en bedenkt praktische oplossingen.

Het nieuwste filmpje vestigt de aandacht op brand en explosies op de werkplek. In dit nieuwe avontuur komen de basisregels voor bescherming tegen brand en explosies aan bod, wordt er aangekaart hoe er omgegaan moet worden met riskante situaties en welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden.

Het filmpje is hier te bekijken.

Bron: EU-OSHA

C. Beschermende handschoenen ‘Comforties – soft nitrile easyglide’ uit de handel genomen

Op 29 november 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 23 november 2023 houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de beschermende handschoenen van het merk "Comforties", model soft nitrile easyglide en EAN-code 670545479007.

Het betreffende product mag niet meer op de markt gebracht worden en wordt uit de handel genomen. Dit omwille van problemen met de conformiteitsverklaring, het typekeuringscertificaat en het attest voor productiecontrole, de handleiding en technische documentatie.

Bron: M.B. 23-11-2023 (B.S. 29-11-2023)

D. Oproep enquête telewerk, mobiliteitsgedrag en welzijn (UGent)

De Universiteit van Gent lanceert een oproep voor deelnemers aan een enquête over telewerk. Het doel is om de effecten op mobiliteit, dagelijks tijdsgebruik en mentaal welzijn te onderzoeken.

Men richt zich specifiek op personen die werken binnen de provincie Oost-Vlaanderen. De uiterste deelnamedatum is 15 december 2023.

Wie wil deelnemen kan dat hier.

Bron: UGent

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

In de spotlight:

nieuwsoverzicht  27 nov tot 1 dec (wk 48)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.