nieuwsoverzicht 25 tot 29 sept (wk 39)

 04/10/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Nieuw mailadres voor geweigerde ongevallen / Psychosociale risico's gezondheids- en maatschappelijke zorg / Reacties voorstel PFAS-beperking / Rijexamen speedpedelec / Zichtbaarheid tijdens wintermaanden / 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid / Nieuw mondiaal kader voor chemische stoffen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuw mailadres voor geweigerde ongevallen

Wanneer de werkgever een arbeidsongeval niet aangeeft, kan de werknemer dit zelf doen bij Fedris. Dit kan rechtstreeks via het nieuwe e-mailadres weigering.refus@fedris.be of per telefoon op het nummer 02 272 25 40. De verjaringstermijn bedraagt 3 jaren, nadien is het niet meer mogelijk om aangifte te doen.

Lees je graag na wanneer er sprake is van een arbeidsongeval en welke stappen je moet ondernemen als werkgever? Raadpleeg dan onze praktische informatie “Wanneer is er sprake van een arbeidsongeval?”.

Ook een model van een arbeidsongevallensteekkaart vind je op onze website.

Bron: Fedris

B. Psychosociale risico’s in de gezondheids- en maatschappelijke zorg: discussienota van EU-OSHA

In een nieuwe discussienota van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk wordt een overzicht gegeven van de psychosociale risico’s in de sector, de prevalentie ervan en tips om deze risico’s te vermijden, verminderen en beheersen.

De gezondheidssector kent verschillende psychosociale risico’s:

 • hoge werkdruk en tijdsdruk;
 • emotionele belasting;
 • cognitieve belasting;
 • geweld, intimidatie en pesten;
 • lange en onregelmatige werktijden;
 • onzekere werkomstandigheden;
 • gebrek aan middelen.

Op individueel vlak kan dit alles leiden tot ernstige mentale en fysieke problemen zoals chronische vermoeidheid, burn-out, depressie of cardiovasculaire ziektes. Ook voor de organisaties zijn de gevolgen groot: ze worden geconfronteerd met personeelsuitval en de kosten verbonden aan ziekteverzuim. Ten slotte mag ook de impact op de samenleving niet onderschat worden omdat werk-gerelateerde psychosociale risico’s een invloed hebben op het bruto binnenlands product.

Verder haalt de nota ook de invloed van covid-19 en de digitalisering aan.

De oplossingen situeren zich op meerdere niveaus. Europees kan er gedacht worden aan wetgeving omtrent dit thema, nationaal zouden er campagnes opgestart kunnen worden en ondernemingen kunnen hun eigen acties ondernemen.

Voor dit laatste wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan meer personeel aanwerven, nachtwerk beperken, opleidingen omtrent mindfulness,…

Naast preventie denkt men ook aan curatieve maatregelen (bv. het aanbieden van therapie).

Natuurlijk gaat het hier om een en-en-verhaal vermits meerdere factoren een rol spelen.

Laat ons afsluiten met goed nieuws: de gezondheids- en maatschappelijke zorg sector lijkt vaker bezig met de aanpak van deze risico’s en belemmeringen in de aanpak (bv. gebrek aan bewustzijn of deskundigheid) worden hier minder vaak gemeld.

De volledige discussienota kan u hier nalezen. (Publicatie enkel beschikbaar in het Engels.)

Bronnen:

 • BeSWIC
 • EU OSHA

C. Meer dan 5600 reacties op voorstel PFAS-beperking van ECHA

ECHA heeft na zes maanden meer dan 5600 opmerkingen ontvangen naar aanleiding van hun voorstel om per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in de Europese Economische Ruimte te beperken. Het voorstel werd begin dit jaar bij ECHA ingediend en heeft als doel de uitstoot van PFAS in het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken voor mensen.

Dat de kwestie leeft in België is duidelijk, heel wat info kwam namelijk van ons land:

Bron: echa.europa.eu

De opmerkingen en informatie zullen nu worden gecontroleerd door de wetenschappelijke comités voor risicobeoordeling (RAC) en sociaaleconomische analyse (SEAC) van ECHA. Wat relevant met op bewijs gebaseerd is, zal worden meegenomen in het adviesvormingsproces. Deze adviezen worden aan het publiek meegedeeld zodra ze goedgekeurd zijn.

Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden – de landen die het voorstel indienden - zullen de inbreng ook bekijken en hun oorspronkelijke voorstel mogelijks aanpassen.

De Commissie zal samen met de EU-lidstaten een besluit nemen over de beperking.

Bron: ECHA

D. Rijexamen voor speedpedelec

Op 16 juni 2023 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (B.S. 20-09-2023).

Tenzij je al een rijbewijs B hebt, moet je een rijbewijs AM of A halen wanneer je met de speedpedelec wil rijden.

Vóór de inwerkingtreding van bovenvermeld besluit op 1 oktober 2023 moest het praktisch examen AM afgelegd worden met een bromfiets, met ingang van 1 oktober 2023 kan dit dus per speedpedelec.

De proef bestaat uit het uitvoeren van de voorafgaande controles aan het voertuig, slalom rijden, over een afstand van 7 meter tussen twee evenwijdige lijnen stapvoets rijden, 10 meter lang een rechte lijn aanhouden en plots remmen. Het gaat dus enkel om een proef op het terrein, niet op de openbare weg.

Bronnen :

 • Belgisch Staatsblad
 • Vlaanderen.be

E. De donkere wintermaanden komen er aan: wees zichtbaar

Met de winter in zicht worden de dagen alweer korter, dit brengt risico’s qua zichtbaarheid met zich mee. We zetten dan ook graag zichtbaarheid in de kijker.

Werknemers die de weg op moeten tijdens de donkere dagen kunnen volgende tips toepassen :

 • Laat regelmatig de lichten van je voertuig checken. Denk daarbij ook aan de lichten van aanhangwagens. Laat defecten herstellen alvorens je de weg opgaat.
 • Een bestuurder moet uitgerust zijn. Laat iemand anders rijden als dat niet zo is.
 • Voorzie een fluohesje voor iedereen in de wagen. Zo is iedereen goed zichtbaar bij eventuele pech.
 • Rij defensief en vermijd afleidingen zoals een smartphone.

Bekijk je graag een webinar over ‘Uw werknemers veilig op weg’, dat kan hier.

Ook werken in het donker houdt risico’s in. Door verminderd zicht kan je jezelf en collega’s in gevaar brengen, maar ook derden of infrastructuur beschadigen. Denk maar aan een chauffeur die een muurtje niet heeft opgemerkt of een werknemer die een putje op een werf niet ziet. Ook je zichtbaarheid is veel minder. Daarnaast vereist werken in het donker meer concentratie en daardoor is het vermoeiender dan wanneer je in daglicht werkt.

Ook voor deze risico’s zetten we een aantal tips op een rijtje:

 • Door de werkuren aan te passen kan je werken in het donker vermijden.
 • Zorg voor een optimale verlichting en gebruik voor precisiewerk een hoofdlamp.
 • Zorg voor goed zichtbare signalisatie.
 • Gebruik correcte veiligheidskledij (NBN EN 20471-norm) zodat werknemers goed zichtbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat bestuurders van voertuigen voldoende uitgerust zijn. Een korte pauze kan hiervoor handig zijn.

Bij wegenwerken zorgt voorbijrijdend verkeer voor een bijkomend risico. Het belang van een correcte werfsignalisatie is dan ook niet te onderschatten. Ze moet met zorg worden aangebracht en ook voor de volledige duur van de werken in stand gehouden worden. De bepalingen hierover zijn na te lezen in het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Bron: Idewe

F. 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Op 1 oktober is de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van start gegaan. Dit jaar staat alles in het teken van kracht. Iedereen wordt uitgedaagd om de eigen krachten te ontdekken en ze te gebruiken om anderen te helpen. Want iedereen heeft talent en draagt iets bij.

Onder veerkracht wordt verstaan het vermogen om met tegenslagen om te gaan en er sterker uit te komen. Het gaat er niet om dat je niets voelt bij een tegenslag, maar wel dat je je kan aanpassen aan de nieuwe situatie met behulp van een aantal tools. Niet iedereen beschikt van nature over evenveel strategieën om met tegenslag om te gaan, maar je kan er wel nieuwe ontdekken en zo je veerkracht vergroten.

Tijdens deze 10-daagse word je uitgenodigd om een aantal tools uit te proberen en deze aan je vaardigheden toe te voegen.

 • Communiceren: Praat je over wat er in je omgaat of krop je alles op?
 • Omgaan met problemen: Ren je weg, doe je alsof er niets aan de hand is of pak je problemen aan?
 • Problemen of kansen zien: Zie je enkel problemen of zie je ook de kansen die een situatie biedt?
 • Ontspannen: Laat je de spanning opstapelen of heb je manieren gevonden om tot rust te komen?
 • Positief denken: Is de toekomst negatie of zal alles uiteindelijk wel in orde komen?

Dit is een eerste stap, want voor veerkracht komt het er op aan te weten welke vaardigheid je het beste wanneer inzet.

Er zijn tal van activiteiten gedurende deze 10-daagse: lezingen, webinars, films, workshops,… Een volledig overzicht kan je op de kalender van Samen Veerkrachtig ontdekken.

Meer lezen over breinvriendelijk werken, lees onze toelichting ‘Cognitieve ergonomie: waar we niet altijd aan denken…’

Bron: Samenveerkrachtig.be

G. Nieuw mondiaal kader voor chemische stoffen

Op de vijfde Internationale conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5) in Bonn, die doorging van 25 tot 29 september 2023, is een akkoord bereikt over een nieuw internationaal kader voor het beheer van chemische stoffen.

Het Global Framework on Chemicals is het enige internationale instrument dat een wereldwijde strategie formuleert voor een verantwoord beheer van chemische stoffen tijdens hun volledige levenscyclus. Het is een aanvulling op een reeks bindende internationale verdragen. Hoewel het hier om een vrijwillige implementatie gaat, vormt het toch een essentieel raamwerk om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken en klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling te bestrijden.

De Belgische delegatie, vertegenwoordigd door federaal minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, en een team van experten van de FOD Volksgezondheid ijverden onder meer voor de volgende onderhandelingsdoelstellingen, die tevens volledig werden bereikt:

 • De uitvoer van stoffen die op nationaal niveau verboden zijn reglementeren, notificeren of verbieden;
 • Het gebruik van extreem gevaarlijke pesticiden uitfaseren;
 • De ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven (waaronder niet-chemische varianten) aanmoedigen door bijvoorbeeld de oprichting van een vrijwillige wereldwijde alliantie.

Bronnen:

 • health.belgium.be
 • news.belgium.be

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze week in de spotlight:

Community: Fluorvrije schuimblussers

nieuwsoverzicht 25 tot 29 sept (wk 39)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.