nieuwsoverzicht 21 - 25 nov (wk 47)

 28/11/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Vaccinatieverlof / Arbeidsongeschiktheid tijdens jaarlijkse vakantie / Vernieuwde ISO/IEC 27001 / COP27 / Statistisch jaarverslag arbeidsongevallen 2021

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Herinvoering recht op vaccinatieverlof vanaf 1 oktober: publicatie wet

Zoals eerder aangekondigd in ons nieuwsoverzicht van week 40, hebben werknemers vanaf 1 oktober 2022 tot 31 december 2022 terug recht op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus.

Dit recht werd eerder ingevoerd bij wet van 28 maart 2021 (B.S. 9 april 2022) en verlengd tot 30 juni 2022 bij wet van 23 december 2021 (B.S. 12 januari 2022). De wet die het recht op vaccinatieverlof herinvoert vanaf 1 oktober, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 november.

Bij koninklijk besluit kan deze maatregel verlengd worden tot 31 maart 2023.

Bron: W. 15-11-2022, B.S. 21-11-2022

B. Arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie

Op de ministerraad van 25 november jl. werd een voorontwerp van wet goedgekeurd houdende regeling van de arbeidsrechtelijke omkadering van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie van de werknemer.

Het betreft een ontwerp tot aanpassing van de arbeidsovereenkomstenwet om deze in overeenstemming te brengen met de Europese Richtlijn 2003/88/EG betreffende de aspecten van de organisatie en de arbeidstijd.

De werknemer moet:

 • zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt;
 • een geneeskundig getuigschrift voor te leggen aan de werkgever, ook indien dit niet vereist is op basis van de normale regels;
 • uiterlijk op het moment dat hij dit geneeskundig getuigschrift voorlegt, meedelen aan zijn werkgever dat hij wenst gebruik te maken van zijn recht op behoud van zijn vakantiedagen die samenvallen met de dagen van arbeidsongeschiktheid vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid.

De werknemer heeft recht op een gewaarborgd loon voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de vakantie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Vernieuwde ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001, dé internationale norm voor informatiebeveiliging en cybersecurity, werd recent vernieuwd. Voor ondernemingen en organisaties die wensen dat hun informatiebeveiliging op punt staat en dat ook zo willen houden, is deze norm van cruciaal belang.

In bijlage A van de norm wordt gebruik gemaakt van de beveiligingscontroles uit de praktijkcode ISO/IEC 27002.

In de vernieuwde versie:

 • zijn in bijlage A 93 controles verdeeld over 4 hoofdstukken terug te vinden in plaats van 114 controles over 14 hoofdstukken.
 • volgt men de geharmoniseerde structuur voor managementsysteemnormen
 • is een nieuw hoofdstuk “wijzigingsbeheer”
 • werden de hoofdstukken “belanghebbenden”, “scope”, “risicobehandeling” en “operationele planning” verfijnd
 • werden de hoofdstukken “auditprogramma” en “input/output” opgesplitst

Er is een overgangsperiode voorzien van 3 jaar.

Bron: NBN

B. COP27 – 6 tot 20 november 2022 Sharm El Sheikh, Egypte

De 27ste klimaatconferentie van de VN (COP27) ging door van 6 tot 20 november in Sharm-el-Sheikh. Op deze conferentie verenigden wereldleiders zich over het aanpakken van de klimaatverandering.

Ook ISO (International Organization for Standardization) was één van de aanwezigen. Zij stelde daar haar IWA (International Workshop Agreement) 42 voor, zijnde richtlijnen voor “Net Zero” of netto nul, “een toestand waarin de broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen, in evenwicht worden gebracht door eenzelfde hoeveelheid te verwijderen uit de atmosfeer”. Wanneer de netto nul bereikt wordt, stopt ook de opwarming van de aarde.

De Net Zero Guidelines kunnen beschouwd worden als een gemeenschappelijke referentie voor net zero richtlijnen gelet op de bijdrage van meer dan 1.200 experts uit meer dan 100 landen.

Ze kunnen gratis gedownload worden op de website van het NBN (in het Engels).

Bronnen:

 • ISO
 • NBN

C. Statistisch jaarverslag arbeidsongevallen 2021

Fedris publiceerde het statistisch verslag arbeidsongevallen privésector 2021 op haar website.

Enkele conclusies:

 • Het aantal arbeidsongevalsaangiften is in 2021 opnieuw sterk gestegen in vergelijking met 2020 maar ligt nog ver beneden het niveau van 2019. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat telewerk nog steeds maar in mindere mate wordt toegepast.
 • Het absolute aantal aanvaarde arbeidsplaatsongevallen en het absolute aantal aanvaarde arbeidswegongevallen is gestegen ten opzichte van het jaar 2020 maar is nog lager dan in 2019.
 • De gevolgen van het geheel van de aanvaarde arbeidsongevallen zijn als volgt verdeeld:
  • 47,9 % tijdelijke ongeschiktheid
  • 40,7 % zonder tijdelijke ongeschiktheid
  • 11,4 % voorziene blijvende ongeschiktheid
  • 0,1 % dodelijk
 • Wat betreft de gevolgen van de aanvaarde arbeidsplaatsongevallen en de aanvaarde arbeidswegongevallen, heeft men voor de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid, de dodelijke arbeidsongevallen, de arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid en de arbeidsongevallen zonder gevolgen een stijging t.o.v. 2020 maar een daling in vergelijking met 2019, ook wanneer de tewerkstelling in rekening wordt gebracht.
 • Het absolute aantal verkeersongevallen op de arbeidsweg en op de arbeidsplaats zijn in 2021 gestegen, terwijl ze in 2020 waren gedaald maar ze blijven wel nog onder het niveau van 2019, mogelijks o.w.v. het feit dat telewerk nog steeds wordt toegepast.
 • Bij 80 % van de verkeersongevallen op de arbeidsweg, is het betrokken voorwerp een voertuig voor transport over land.
 • Het aandeel en de graad van de voorziene blijvende ongeschiktheid is groter bij de arbeidswegongevallen dan bij de arbeidsplaatsongevallen
 • Het procentueel aandeel dodelijke ongevallen is groter bij de arbeidswegongevallen dan bij de arbeidsplaatsongevallen.
 • Jongere werknemers hebben meer ongevallen maar met minder zware gevolgen.
 • Het absolute aantal dodelijke ongevallen is gedaald, dat op de arbeidsweg is gestegen.
 • Het aantal arbeidsplaatsongevallen is gedaald bij de mannen en gestegen bij de vrouwen. Het aantal arbeidswegongevallen is gedaald bij de vrouwen en gestegen bij de mannen maar vrouwen hebben nog steeds meer arbeidswegongevallen dan mannen.
 • Verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp, dier, uitglijden of struikelen met val en bewegen van het lichaam maken de meest voorkomende afwijkende gebeurtenis uit bij alle arbeidsplaatsongevallen. Bij de ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid of dodelijk gevolg is dit vooral uitglijden of struikelen met val.
 • Verplettering tegen een onbeweeglijk voorwerp, stoot door een bewegend voorwerp/botsing, contact met een snijdend, puntig, hard of ruw voorwerp en fysieke of psychische belasting van het lichaam zijn de meest voorkomende contactwijzen van verwonding bij alle arbeidsplaatsongevallen. Bij de ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid of dodelijk gevolg is dit vooral verplettering tegen een onbeweeglijk voorwerp en fysieke of psychische belasting van het lichaam.
 • Arbeidsplaatsongevallen van uitzendkrachten doen zich het meeste voor in de voedingssector, gevolgd door de sector van de opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
 • De frequentiegraad, de werkelijke ernstgraad en de globale ernstgraad zijn gestegen t.o.v. 2020.

Het volledige verslag en de interpretatie van de weergegeven cijfers, zijn terug te vinden op de website van Fedris.

Bron: Fedris

nieuwsoverzicht 21 - 25 nov (wk 47)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.