nieuwsoverzicht 21 - 25 mrt (wk 12)

 27/03/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

Afvalbeheersystemen gezondheidszorg / PFAS in blusschuim / Veiligheid van liften / Nationaal actieplan welzijn werknemers

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nood aan verbetering afvalbeheersystemen

Een rapport van de WHO toont aan dat er dringend nood is aan betere afvalbeheersystemen in de gezondheidszorg. Deze systemen werden enorm onder druk gezet gedurende de COVID-pandemie. Er werden immers massaal PBM’s, testkits, spuiten, naalden, veiligheidsdoosjes, … aangekocht en na gebruik weggegooid.

Dit afval vormt een gevaar voor het milieu en de volksgezondheid, iets waarmee aanvankelijk geen rekening werd gehouden gelet op het feit dat de toelevering van het vereiste materiaal belangrijker werd geacht in de strijd tegen het coronavirus.

Werknemers uit de zorgsector kunnen immers gemakkelijk het slachtoffer zijn van prikaccidenten, brandwonden en worden blootgesteld aan biologische agentia. Buurtbewoners van afvalverwerkingsbedrijven kunnen worden blootgesteld aan luchtverontreiniging door verbranding van afval, verminderde waterkwaliteit of het bestaan van ongedierte dat besmet is.

Een doeltreffend afvalbeheersysteem en richtlijnen voor zorgverleners over de behandeling van gebruikte PBM’s en gezondheidsproducten is vereist.

Het rapport van de WHO bevat onder meer een aantal adviezen om het beheersen van afval beter, veiliger en milieuvriendelijker te maken zoals bijvoorbeeld werken met milieuvriendelijke verpakkingen, herbruikbare PBM’s, alternatieven voor verbranding van afval, …

De tekst van het rapport is te raadplegen op de website van de WHO (Eng.).

Bron: WHO

B. Beperking PFAS in blusschuim

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die niet in de natuur voorkomen maar door de mens zijn gemaakt. Sommige PFAS zijn moeilijk afbreekbaar in het milieu, zijn toxisch voor mens en milieu, verspreiden zich heel snel en/of kunnen zich ophopen in planten en dieren en zelfs in het menselijk lichaam.

PFAS kunnen door gebruik van brandblusmiddelen die PFAS bevatten in het milieu terechtkomen en via die weg ook in het drinkwater en het voedsel.

De ECHA lanceerde een voorstel om productie en gebruik van PFAS in blusschuim in de ganse Europese Unie te beperken om zo verdere verontreiniging van bodem en grondwater een halt toe te roepen en bijgevolg op die manier te anticiperen op verdere risico’s voor mens en milieu. Hiertoe zou de bestaande blusapparatuur van PFAS-schuimresten moeten worden ontdaan om daarna aangepast te worden om te kunnen werken met PFAS-vrij schuim.

Naast dit voorstel bereiden Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen een beperkingsvoorstel voor in verband met de PFAS in andere toepassingen dan blusschuim. De bedoeling is dit voorstel in te dienen bij ECHA begin 2023.

Beide voorstellen zijn voor advies voorgelegd aan en worden behandeld in het wetenschappelijk comité risicobeoordeling en in het comité sociaaleconomische analyse van de ECHA. Het advies hierover wordt verwacht in 2023.

Bron: ECHA

C. Veiligheid van liften: aanpassing KB 9 maart 2003

Het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften (BS 30-4-2003) voorziet in zijn artikel 4 in de verplichting voor de beheerder van een lift om een risicoanalyse van de lift uit te voeren door een EDTC, een eerste maal ten laatste vijftien jaar na het eerste in bedrijf stellen van de lift, en nadien met tussenperiodes van maximaal vijftien jaar.

Naast het feit dat hierbij rekening gehouden moet met de technische kenmerken van de lift en met specifieke gebruiksvoorwaarden indien dit voor de gebruikers, die dagelijks of meermalen per week de lift gebruiken, verantwoord is, kan ook met de historische waarde van de lift rekening gehouden worden na advies van de bevoegde diensten voor de bescherming van monumenten en landschappen.

De risicoanalyse via Fine en Kinney is hiertoe algemeen aanvaard maar kan tot heel diverse besluiten leiden. Daarom zal het KB van 9 maart 2003 in die zin aangepast worden dat het principe van de risicoanalyse gehandhaafd wordt, maar ook minstens een andere methode aanbevolen wordt.

Verder zit er via de wijziging van datzelfde KB ook een aanpassing op het vlak van de deadline ter modernisering van liften aan te komen.

De eigenaars van liften moet hun lift moderniseren overeenkomstig het KB van 10 december 2012.

Voor eigenaars van liften die dateren van voor 1 januari 1958, was een oorspronkelijke deadline van 31 december 2022 vooropgesteld voor het uitvoeren van niet-dringende moderniseringswerken om de veiligheid te kunnen blijven garanderen aan gebruikers en derden. Deze termijn zou nu verlengd worden tot 31 december 2023. Voor liften met erfgoedwaarde zou dit 31 december 2027 worden.

Uitgebreide informatie over de modernisering van bestaande liften en de verplichtingen voor de eigenaar, is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2021-2022, 11 februari 2022, nr. 55/077 (Vr. nr. 628 A. Van Bossuyt)

D. Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

Op 24 maart jl. lanceerde de minister van werk een nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027.

Dit plan kwam tot stand in samenwerking met de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk. Het bevat een omschrijving van de doelstellingen inzake welzijn op het werk voor de betrokken periode en kan aangepast worden naargelang de omstandigheden. Alle stakeholders betrokken bij het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk worden betrokken.

Het is opgedeeld in twee hoofdstukken:

1. Inhoudelijke thema’s om het welzijn op het werk van alle werknemers te verbeteren met onder andere aandacht voor:

  • gevaarlijke chemische agentia
  • preventie van MSA
  • psychosociale risico’s
  • dienstboden
  • vision zero arbeidsongevallen
  • telewerk
  • re-integratie
  • de veranderende arbeidsmarkt

2. Noodzakelijke omkadering op wetenschappelijk, administratief en juridisch vlak om dit welzijnsbeleid te kunnen realiseren waarbij samenwerking tussen de verschillende stakeholders en samenwerking op de verschillende welzijnsdomeinen belangrijk is, evenals het ter beschikking stellen van de nodige logistieke, financiële en menselijke middelen.

Het actieplan is terug te vinden op de website van de FOD.

Bron: FOD WASO

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

Vraag aan de experten : normen met betrekking tot het geluidsniveau van achteruitrijclaxons

nieuwsoverzicht 21 - 25 mrt (wk 12)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.