nieuwsoverzicht 16 - 20 jan '23 (wk 3)

 23/01/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Veilig gebruik van ladders / Rol arbeidsinspectie bij naleving regelgeving VGW / Brand ontstaan door batterijen van elektrische fietsen / Verhoging terugbetaling verplaatsingskosten / Tekort aan preventieadviseurs voor ondernemingen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Veilig gebruik van ladders

Het Europees Verbond van Vakverenigingen publiceerde een onderzoeksrapport over de veiligheid van zolderladders en ladders gebruikt voor het reinigen van ramen.

Uit literatuuronderzoek in de loop van het rapport is gebleken dat het aantal valongevallen bij gebruik van ladders erg hoog is, alsook de kosten die verzekeringsmaatschappijen hiervoor jaarlijks maken. De soms sterk uiteenlopende ongevallencijfers binnen de EU blijken te doen besluiten dat er verschillend belang wordt gehecht aan veilig werken op hoogte.

De totale stabiliteit van een ladder is niet enkel afhankelijk van de lengte van de ladderstabilisatoren, maar ook van veel andere randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld wrijving, gewicht van de persoon op de ladder, instelhoek, oppervlakteruwheid, stahoogte, omgevingsfactoren (bv. loskomen van schroefverbindingen in houten ladders door krimpen of zwellen van het hout).

Met deze factoren dient rekening gehouden te worden bij de beoordeling of het gebruik van een ladder gerechtvaardigd is. Opname van de producten die worden verwerkt in ladders in de bouwproductenverordening kan de veiligheidseisen op termijn verhogen. Ook installatie door gespecialiseerde aannemers of een regelmatig onderhoud door professionele groepen, uitbreiden van testprocedures om de permanente betrouwbaarheid van de gebruikte verbindingen aan te tonen, kunnen maatregelen zijn om het veilig gebruik van ladders beter te kunnen waarborgen.

BeSWIC publiceerde een korte samenvatting van het onderzoek, een aantal publicaties uit de buurlanden, de normen rond ladders, referenties naar ter zake dienende campagnes en informatie over enkele andere arbeidsmiddelen voor werken op hoogte.

Bronnen:

 • BeSWIC
 • ETUC

B. Rol arbeidsinspectie bij naleving regelgeving veiligheid en gezondheid op het werk

De EU kent een hoge frequentie van arbeidsongevallen, slechte gezondheid en dodelijke ongevallen.

De arbeidsinspectie speelt een cruciale rol bij de naleving van de regels met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk en de vermindering van het aantal arbeidsongevallen en slechte gezondheid van de werknemers. Met hun professionele vaardigheden kunnen zij ondernemingen vaak overtuigen de juiste maatregelen te nemen en kunnen zij zo nodig sancties opleggen.

De Europese landen verschillen echter in aanpak en uitvoering op het vlak van controle van de naleving van de nationale regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk.

Een uniforme aanpak dringt zich op. Een gestandaardiseerde maatregel voor veiligheid op de werkvloer moet worden overwogen om te kunnen streven naar veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

De EU-OSHA publiceerde een discussienota hierover waarin arbeidsinspecties en verschillende sanctiesystemen in de EU geëvalueerd worden en best practices worden aangeboden voor zowel de strategie van de nationale arbeidsinspecties als voor de arbeidsinspecteurs bij hun bezoek aan ondernemingen.

Bron: EU-OSHA

C. Brand ontstaan door batterijen van elektrische fietsen

De Amerikaanse Commissie voor Consumentenbescherming maakte bekend dat in 2022 minstens 19 mensen overleden zijn ten gevolge van brand of oververhitting van lithium-ion batterijen van elektrische fietsen, scooters en hoverboards.

Om het aantal branden ontstaan door dergelijke batterijen te verminderen, zijn dringend maatregelen nodig.

Het kan bijvoorbeeld gaan om;

 • maatregelen om de voorlichting over brandrisico's van batterijen te verbeteren;
 • het verbieden van de verkoop van tweedehands batterijen die zijn gereviseerd of gemanipuleerd en die op de secundaire markt worden verkocht;
 • enkel toelaten van verkoop van producten die batterijen gebruiken die voldoen aan de normen van Underwriters Laboratory, een veiligheidsorganisatie uit de sector;
 • verplicht aantonen van de naleving van deze norm via certificering (afgeleverd door UL) .

Hoe dergelijke branden ontstaan, is vaak moeilijk te achterhalen omdat de fietsen en de batterijen vaak te beschadigd zijn door de branden om meer te weten te kunnen komen over de oorzaak van de brand, het type fiets en de betrokken batterij, en of de oorzaak een fabricagefout kan zijn geweest.

Soms kunnen wel vragen gesteld worden over de kwaliteit van de batterij, vooral bij de zogenaamde betaalbare budgetmodellen. Een batterij van hoge kwaliteit kost immers veel. Indien een e-bike dan wordt aangeboden tegen een prijs die lager is dan de prijs van een degelijke batterij, kunnen daar vragen bij gesteld worden. In enkele gevallen worden zelfs batterijpakketten uit elektrische auto’s hergebruikt voor een e-bike. Dit vergroot uiteraard de kans op brandgevaar.

Ook een combinatie van goedkope batterijen, verkeerd aangepaste laders, overmatig gebruik, schade door het weer, slecht onderhoud (contactpunten) en andere factoren kan desastreuze gevolgen hebben.

Tips over het veilig opladen van e-bikes en e-steps vind je op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Bronnen:

 • ANPI
 • ABC News

D. Verhoging terugbetaling verplaatsingskosten

Met ingang van 1 januari 2023 werd de vergoeding voor verplaatsingen met een eigen vervoermiddel als u zich moet verplaatsen

 • op vraag van de verzekeringsonderneming of van Fedris,
 • op vraag van de arbeidsrechtbank,
 • om u te laten verzorgen of onderzoeken als gevolg van uw arbeidsongeval,

verhoogd van € 0,2474/km naar € 0,4090/km, op voorwaarde dat de totale afstand heen en terug minstens 5 kilometer bedraagt.

Jaarlijks zal dit bedrag aan de index worden aangepast.

Bron: Fedris

E. Tekort aan preventieadviseurs voor ondernemingen

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. In principe is het een werknemer ingeschreven op de payroll die de functie van preventieadviseur vervult, behoudens in ondernemingen met minder dan 20 werknemers, waar de werkgever zelf preventieadviseur kan zijn.

Heden ten dage is er een tekort aan preventieadviseurs. Dit wordt aangekaart in de parlementaire vraag van 11 oktober 2022 van Kathleen Verhelst aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk, evenals het feit dat hierdoor veel ondernemingen een beroep doen op preventieadviseurs die in dienst zijn van een consultancybureau, terwijl dit wettelijk niet toegestaan is.

Er wordt dan ook gevraagd of eraan gedacht wordt of er een wetswijziging kan doorgevoerd worden opdat ondernemers zich zouden kunnen beroepen op consultancybureaus.

Een concreet antwoord op deze vraag wordt niet meteen gegeven.

De minister antwoordt dat het wettelijk gezien niet mogelijk is om uitsluitend een beroep te doen op een extern consultancybureau om te voldoen aan de verplichting om één of meer werknemers aan te wijzen die zich met de activiteiten op het gebied van de bescherming tegen en de preventie van beroepsrisico’s in het bedrijf of de inrichting zullen bezighouden. Wat volgens de minister wel kan, is een werknemer aanstellen als preventieadviseur die deze functie kan combineren met een andere functie in de onderneming, op voorwaarde dat hij voldoende tijd heeft om zijn wettelijke taken en opdrachten te kunnen vervullen.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023, 11 oktober 2022, nr. 55/098 (Vr. nr. 1032 K. VERHELST)

nieuwsoverzicht 16 - 20 jan '23 (wk 3)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.