nieuwsoverzicht 10 - 14 april '23 (wk 15)

 18/04/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Basisopleiding veiligheid TMB / 28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk / Fedris vergoedt inenting tegen mazelen en waterpokken / 10.000-stappenclash: No Steps No Glory / Monitoren van online activiteiten van werknemers / Ontslag van syndicalisten in aanloop naar de sociale verkiezingen

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Basisopleiding veiligheid TMB

In het Belgisch Staatblad van 14 april jl. verscheen het koninklijk besluit van 7 april 2023 tot vaststelling van een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en tot verbetering van de communicatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Via dit KB worden de bepalingen uit de cao van 12 mei 2022 betreffende de veiligheidsopleidingen, gesloten in het PC 124 van de bouwsector, van toepassing verklaard op de personen die niet onder het toepassingsgebied van PC 124 vallen.

Het KB TMB wordt hierdoor op twee vlakken gewijzigd, met ingang van 15 april 2023:

1. verbetering van de kennis en vaardigheden m.b.t het veilig werken op een TMB d.m.v. het invoeren van een basisveiligheidsopleiding;

2. verbetering van de communicatie op de TMB door het invoeren van een aantal regels m.b.t. verbale en non-verbale communicatie in het veiligheids- en gezondheidsplan.

Een uitgebreide toelichting is terug te vinden op de website van de FOD WASO.

Bronnen
:

advies nr. 255 HRPBW
• FOD WASO
KB 7-4-2023, BS 14-4-2023

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. 28/4: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Op 28 april herdenkt men de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht geschonken aan de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Het thema van dit jaar is een veilige en gezonde werkomgeving als grondbeginsel en recht op het werk, in navolging van de resolutie die werd aangenomen op de 110de de Internationale Arbeidsconferentie om het principe van een veilige en gezonde werkomgeving toe te voegen aan de fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten van de internationale arbeidsorganisatie (ILO).

Veiligheid en gezondheid op het werk werd op deze manier een vijfde categorie in de grondbeginselen en grondrechten op het werk, naast de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen, het afschaffen van alle vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid, de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

Op 28 april 2023 zal de IAO dit besluit vieren en deskundigen en afgevaardigden bijeenbrengen om de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt te bespreken, alsook hoe dit recht praktisch kan worden toegepast. Ook zullen de resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. de implementatie van verschillende bepalingen van de basisverdragen nr. 155 (Occupational Safety and Health Convention) en nr. 187 (Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention) worden gepresenteerd.

Bron: ILO

B. Fedris vergoedt inenting tegen mazelen en waterpokken

Bepaalde werknemers of stagiairs die een verhoogd risico lopen op infectieuze beroepsziekten, kunnen kosteloos een vaccin krijgen om dat risico te verlagen. Het vaccin krijgen ze in principe via hun externe of interne preventiedienst voor preventie en bescherming op het werk. Fedris betaalt de kosten van het vaccin terug aan deze organisaties.

Vanaf 1 april 2023 kan Fedris ook tussenkomen in de terugbetaling van het vaccin voor mazelen en waterpokken, naast de tussenkomst bij vaccins tegen hepatitis A en B en gele koorts.

Wie hiervoor in aanmerking komt, wordt bepaald in een nieuw reglement.

Fedris verduidelijkt de wijzigingen in haar nieuwsbrief van april 2023.

Bron: Fedris

C. 10.000-stappenclash: No Steps No Glory

Elk jaar in de maand mei wordt er een stappenclash georganiseerd zijnde een wedstrijd tussen bedrijven die zijn aangesloten bij de externe diensten Idewe, Liantis, Mediwet en Securex om hun medewerkers aan te zetten tot voldoende bewegen aangezien dit zorgt voor gezondheidsvoordelen op zowel fysiek als mentaal vlak.

De wedstrijd start steeds op de eerste maandag van de maand mei (uitzondering: als 1 mei een maandag is) en eindigt op zondag 4 weken later.

Je kan winnen door samen met collega’s gedurende één maand gemiddeld de meeste stappen te zetten, of door de meeste deelnemers te hebben. Elke deelnemende werknemer streeft ernaar om 10.000 stappen per dag te zetten, of meer.

Coaches Bruce en Betty geven hun advies op hun facebookaccount @NoStepsNoGlory.
Inschrijven kan online.

Gedurende de wedstrijd kunnen prijzen gewonnen worden door deel te nemen aan de wekelijkse uitdaging die gepost wordt op Facebook en doorgestuurd via e-mail.

Meer info vind je op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Bron
: Vlaams Instituut Gezond Leven

D. Monitoren van online activiteiten van werknemers

Een globale controle door de werkgever van de elektronische communicatiegegevens van zijn werknemers is verboden.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de onlineactiviteiten van werknemers op hun laptop of pc echter legaal gemonitord worden:

• er moeten bepaalde doeleinden worden nagestreefd bv. om na te gaan of de internetpolicy van het bedrijf te goeder trouw wordt nageleefd (cfr. art. 5 cao nr. 81)

• het betrokken monitoringsysteem moet proportioneel zijn met het nagestreefde doel (cfr. art. 6 cao nr. 81) (proportionaliteitsbeginsel). De controle mag niet leiden tot een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en indien dit toch het geval is, moet dit tot een minimum beperkt worden.

• de werknemers in kwestie moeten op de hoogte zijn van het feit dat de werkgever de betrokken controle kan uitoefenen (cfr. art. 7 cao nr. 81) (transparantiebeginsel)

De betrokken werknemers beschikken bovendien over diverse rechten m.b.t. de data die over hen verzameld worden door de werkgever wanneer hij aan het werk is:

• werknemers hebben het recht op toegang, verbetering en soms zelfs verwijdering en bezwaar, maar ook het recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die enkel en alleen gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid

• uiterlijk bij het verzamelen van de gegevens moet elke werknemer inlichtingen krijgen over de identiteit en contactgegevens van de werkgever, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden en grondslag van de rechtmatigheid van de verwerking, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens, zijn rechten met betrekking tot de verwerking, de bewaartermijn en in voorkomend geval, de overdracht buiten de Europese Unie, net zoals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

• deze gegevens moeten beschikbaar zijn voor de werknemers op een beknopte, transparante en begrijpelijke manier, via verschillende kanalen: beleid inzake gegevensbescherming en cookies, arbeidsreglement, enz. en in verschillende vormen: aanplakking, intranet, aanvraagformulier voor betrokken personen, enz.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 22 maart 2023, nr. 55/106 (Vr. nr. 1142 A. VANROBAYS)

E. Ontslag van syndicalisten in aanloop naar de sociale verkiezingen

In aanloop naar de sociale verkiezingen komt het vrij vaak voor dat de werkgever de meest kritische syndicalisten ontslaat om te vermijden dat zij opnieuw verkozen worden.

Kandidaten en verkozen leden personeelsafgevaardigden genieten echter gedurende 4 jaar een bijzondere bescherming tegen ontslag op basis van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (BS 29-3-1991).

Enkel omwille van 2 redenen kunnen zij ontslagen worden:

1. ontslag om een economische of technische reden

2. ontslag om een dringende reden

Hiertoe dient een bijzondere procedure gevolgd te worden.

In een parlementaire vraag van 2 februari jl. werd gevraagd naar cijfers met betrekking tot deze ontslagen.

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal ontslagen om dringende reden sinds de sociale verkiezingen van 2020.

Wat betreft het aantal ontslagen om economische of technische redenen kan slechts een indicatief cijfer meegegeven worden: 33 aanvragen tot erkenning werden geagendeerd op het CPBW waarvan 26 aanvragen werden goedgekeurd door de sociale partners binnen het paritair comité. Het betrof 72 personeelsafgevaardigden.

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2022-2023 , 22 maart 2023, nr. 55/106 (Vr. nr. 1160 M. VINDEVOGHEL)

nieuwsoverzicht 10 - 14 april '23 (wk 15)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.