2 - 13 augustus (wk 31-32)

 14/08/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

REACH / KB basisnormen brand / nota's en fiches nieuw AREI / gezondheidsrisico's statische werkhouding

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. REACH

Vervanging van vermelding 68 (C9-C14-PFCA’s) in bijlage XVII. Er moet voorkomen worden dat deze stoffen in de toekomst worden vervaardigd en gebruikt en bijgevolg in toenemende mate in het milieu vrijkomen.

B. Wijziging KB basisnormen brand op komst

De FOD Binnenlandse Zaken heeft bij de Europese autoriteiten een ontwerp van besluit ingediend tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen. De andere Lidstaten hebben tot 8 oktober de tijd om te reageren.

De voornaamste punten die zullen worden ingevoerd in de nieuwe versie van de basisnormen:

- Nieuwe bepalingen voor parkings;

- Nieuwe bepalingen betreffende het brandgedrag van gevels;

- Wijzigingen betreffende ketelruimten, in het bijzonder brandstofopslagruimtes en schoorstenen.

Andere wijzigingen betreffen liften, brandwerende deuren, daken, houten terrassen, afstand tussen gevels, verlaagde plafonds, duplexen/triplexen, binnentrappenhuizen, af te leggen weg naar een uitgang, evacuatieweg op een evacuatieniveau, afstand tussen trappenhuizen, technische lokalen en brandbestrijdingsmiddelen.

U kunt de tekst van het ontwerp hier raadplegen.


Bron: www.anpi.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nota’s aan de erkende organismen en thematische fiches van het nieuwe AREI

De nota’s van de Algemene Directie Energie gericht aan de erkende organismen (EO) en de thematische fiches van het beheerscomité voor de begeleiding van de introductie van het nieuwe algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.

De FOD Economie, die de organismen voor de controles van elektrische installaties erkent, kan nota’s richten naar de erkende organismen.

Het beheerscomité nieuw AREI werd opgericht om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor vragen en problemen die zich in de praktijk voordoen in het kader van de controleactiviteiten en de toepassing van het nieuwe AREI (zie punt “3. Opvolging van het nieuwe AREI” van de nota nr. 3 aan de EO).

Deze nota’s en de thematische fiches zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.

De externe diensten voor technische controles op de werkplaats (EDTC), voor de controles op centrifuges, gasrecipiënten, heftoestellen, metalen gordijnen en stoomtoestellen zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Volgens art. II.5-14 van de codex over het welzijn op het werk zijn de EDTC gehouden de schriftelijke instructies van de leidend ambtenaar van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid (AD HUA) van de FOD Werkgelegenheid na te leven voor het uitvoeren van de keuringen waarvoor ze erkend zijn.

Bron: www.beswic.be

B. Twee nieuwe rapporten over de gezondheidsrisico’s van een statische werkhouding

Het vermijden van statische houdingen is belangrijk om aandoeningen aan het bewegingsapparaat en andere gezondheidsproblemen te voorkomen. In twee nieuwe rapporten van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk over de gezondheidsrisico’s van een statische werkhouding wordt ingegaan op langdurig zitten en staan op het werk.

In deze rapporten wordt aandacht besteed aan welke werknemers het meest kwetsbaar zijn, welke richtsnoeren gelden voor zitten en staan op het werk en hoe werkgevers risico’s kunnen voorkomen en werknemers kunnen helpen meer te bewegen.

1. In een eerste verslag worden kwesties met betrekking tot langdurig zitten op het werk onderzocht, onder meer bij welke banen en werknemers dit zich het vaakst voordoet, en worden de hieruit voortvloeiende risico’s voor de gezondheid benoemd, waaronder aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Ook komt de toepasselijke EU-wetgeving aan bod evenals de waarde van risicobeoordelingen voor het beschermen van de gezondheid van werknemers die langdurig moeten zitten.

Tevens worden in het verslag richtsnoeren en beleidsmatige aandachtspunten gegeven voor het stimuleren van dynamisch, actief werken met minder zitten, en voorbeelden van effectieve interventies op de werkplek en goede praktijken. De nadruk ligt op het belang van actief blijven, niet alleen voor werknemers maar ook voor scholieren, om ervoor te zorgen dat de beroepsbevolking van vandaag en toekomstige generaties hun werk op een duurzame manier kunnen verrichten.

2. In een tweede verslag wordt onderzocht hoe vaak deze werkhouding met beperkte bewegingsvrijheid op de werkplek voorkomt in Europa en bij welke banen en groepen werknemers dit het meest voorkomt. Tevens wordt ingegaan op EU-wetgeving ter bescherming van werknemers en richtsnoeren over veilige grenswaarden voor langdurig staan.

In het verslag worden voorbeelden gepresenteerd van effectieve maatregelen om langdurig staan te verminderen. Daarbij ligt de nadruk op het belang van risicobeoordelingen en preventiemaatregelen die zijn afgestemd op de behoeften van individuen en het stimuleren van actief, duurzaam werken.

Ten slotte volgt een overzicht van tips voor goede praktijken voor werkplekken en krijgen beleidsmakers aandachtspunten voor preventieve maatregelen aangereikt.

Bron: osha.europa.eu

2 - 13 augustus (wk 31-32)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.