nieuwsoverzicht 6 - 10 feb '23 (wk 6)

 13/02/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Wereldkankerdag / Verzuim op de werkvloer / Nationale studiedag BES / Beperking PFAS / Versterking betrokkenheid sociale partners

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen op INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. 4 februari: Wereldkankerdag

Op 4 februari was het Wereldkankerdag. Op deze dag werd extra aandacht besteed aan kanker en de strijd tegen deze ziekte.

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen is de grootste oorzaak van het jaarlijks overlijden aan kanker van meer dan 100 000 Europese werknemers.

Om dit probleem aan te pakken, werd in 2020 een grote campagne opgestart om werkgerelateerde blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen: “Roadmap on carcinogens”. De strategie werd ontwikkeld op basis van 4 pijlers: bewustwording creëren, hulp bieden, stakeholders mobiliseren en gerichtheid op innovatie. Er wordt ook een overzicht gegeven van diverse goede praktijken uit verschillende landen.

Meer info over de strategie 2020-2024 is terug te vinden op de website van EU-OSHA.

In het kader hiervan wordt deze maand het verzamelen van onderzoeksgegevens voltooid van de enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker op het werk van de EU-OSHA. Later dit jaar zullen de eerste resultaten worden bekendgemaakt. Deze enquête moet informatie verschaffen om de bescherming tegen gevaarlijke stoffen te verbeteren en kan bijdragen aan de actualisering van EU-wetgeving.

De wettelijke bepalingen rond kankerverwekkende agentia zijn terug te vinden in de codex over het welzijn op het werk, boek VI, titel II. Op basis hiervan is de werkgever verplicht tot het opstellen van een risicoanalyse chemische agentia. De risicoanalyse chemische agentia vangt aan met het maken met een goede inventaris. De werkgever gaat dus in de eerste plaats na of er gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats aanwezig zijn of kunnen zijn. Pas na het maken van de inventaris kan hij overgaan tot de beoordeling van elk risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die het gevolg zijn van de aanwezigheid op de arbeidsplaats van die chemische agentia. Een voorbeeld van dergelijke inventaris is terug te vinden op INNIwise.

Bronnen:

 • Beswic
 • EU-OSHA

B. Tegengaan van verzuim op de werkvloer

Zieke werknemers kosten niet alleen meer maar indien het ziekteverzuim hoog is, zien ondernemingen ook hun productiviteit en/of economische opportuniteiten dalen.

Voka publiceerde in haar laatste Voka Wijzer een aantal aanbevelingen voor leidinggevenden om verzuim op de werkvloer zoveel mogelijk te verminderen. Praten speelt hierbij een heel belangrijke rol.

Een overzicht:

 1. zorg voor een open dialoog tussen leidinggevende en medewerker
 2. praat over het verzuimgedrag, de impact op het team en de onderneming hiervan en de mogelijkheden om inzetbaar te blijven (bv. door aangepast werk te voorzien)
 3. vertoon gedrag waardoor het onderling vertrouwen stijgt en voorzie ook in een alternatieve contactpersoon
 4. maak als organisatie tijd en ruimte vrij voor open dialoog tussen leidinggevende en betrokken werknemer over het verzuim
 5. voorzien opleiding met betrekking tot sociale vaardigheden voor de leidinggevende

De volledige tekst kan bekeken worden op de website van Voka.

Bron: Voka

C. Nationale studiedag BES (Belgian Ergonomics Society)

Op donderdag 23 maart vindt de nationale studiedag van BES (Belgian Ergonomics Society) plaats in Louvain La Neuve.

Op deze studiedag worden enkele concrete voorbeelden toegelicht van ergonomische aanpak in bedrijven.

Op het programma staan onder meer:

 • de samenwerking tussen de IDPBW en de EDPBW om tegemoet te komen aan ergonomische eisen
 • ergonomie binnen UZLeuven
 • een oplossingsgerichte risicoanalyse
 • ergonomische analyse van het manueel hanteren van grondstoffen in de farmaceutische sector
 • ergonomisch ontwerp van een aanspuitmachine
 • voorbeeld van een ergonomische aanpak

Inschrijven kan online tot en met 15 maart 2023.

Bron: BES

D. ECHA publiceert voorstel voor beperking van PFAS

Alle onder het voorstel vallende PFAS zijn zeer persistent in het milieu. Als de uitstoot ervan niet tot een minimum wordt beperkt, zullen mensen, planten en dieren in toenemende mate worden blootgesteld, en zonder beperking zullen dergelijke niveaus worden bereikt die negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid en het milieu.

De details van de voorgestelde beperking van ongeveer 10 000 per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) om de PFAS-emissies in het milieu te verminderen en producten en processen veiliger te maken voor de mens zijn nu beschikbaar op de website van ECHA.

De wetenschappelijke comités van ECHA zullen nagaan of het voorstel voldoet aan de wettelijke vereisten van REACH en bij bevestiging het voorstel beoordelen op de risico's voor mens en milieu en de sociaal-economische gevolgen voor de samenleving. De adviezen die gevormd worden, worden naar de Europese Commissie gestuurd, die vervolgens samen met de EU-lidstaten een besluit neemt over de mogelijke beperking.

Op 5 april 2023 zal een online informatiesessie georganiseerd worden om het beperkingsproces toe te lichten en geïnteresseerden te helpen om deel te nemen aan de raadpleging.

Bron: ECHA

E. Versterking betrokkenheid sociale partners op nationaal en Europees niveau

Sociale dialoog en collectieve onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties kennen vele positieve gevolgen en dragen bij tot:

 • vrijwaring en versterking van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven
 • verhoging van de productiviteit
 • verbetering van de arbeidsomstandigheden
 • snellere aanpassing aan de veranderende economische en sociale omstandigheden
 • het bereiken van oplossingen voor de aanpassing van de arbeidsmarkt aan het digitale tijdperk

Er is een groot verschil in intensiteit en kwaliteit van de betrokkenheid van de sociale partners van land tot land. Ook daalt het aantal vakbondsleden en het percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst op nationaal niveau valt, terwijl werknemers met nieuwere vormen van werk (bijvoorbeeld platformwerkers) en bepaalde groepen (bijvoorbeeld jongeren) ook minder vertegenwoordigd zijn.

De Europese Commissie stelt op haar website een aanbeveling van de Raad voor, waarin wordt toegelicht hoe de EU-landen de sociale dialoog en collectieve onderhandelingen op nationaal niveau verder kunnen versterken. De Commissie zal de in deze aanbeveling voorgestelde maatregelen op EU-niveau opvolgen in nauwe samenwerking met de sociale partners.

Zij presenteert ook een mededeling over de versterking en de bevordering van de sociale dialoog op EU-niveau. Dit voorstel zal door de lidstaten besproken worden met het oog op de aanneming ervan door de Raad. Daarna zullen de lidstaten verzocht worden de Commissie een reeks met de sociale partners besproken maatregelen voor te leggen om deze aanbeveling uit te voeren. Op de uitvoering van de maatregelen zal worden toegezien in het kader van het Europees Semester.

Bij de voorbereiding van beide documenten waren de sociale partners nauw betrokken.

Meer info is terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

Bron: Europese Commissie

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 6 - 10 feb '23 (wk 6)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.