nieuwsoverzicht 5 tot 9 feb 2024 (wk 7)

 12/02/24

Wekelijks nieuwsoverzicht

See-days / Internationale conferentie: mentale gezondheid en werk / Update VGW-barometer / Napo en robotica / Quishing

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging K.B. 28 maart 1969: multipele actinische keratosen en spinocellulair carcinoom toegevoegd

Op 7 februari 2024 verscheen het K.B. van 31 januari 2024 tot wijziging van het K.B. van 28 maart 1969 houdende de vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen in het Belgisch Staatsblad.

Het betreft de toevoeging van multipele actinische keratosen door blootstelling aan natuurlijke ultraviolette straling alsook de toevoeging van spinocellulair carcinoom ontstaan uit deze multiple actinische keratosen.

Volgende voorwaarden worden vastgesteld:

- eerste voorwaarde: de betrokkene moet hebben gewerkt als:

a. landbouwer, boom- en fruitteler;

b. hovenier, tuinbouwer;

c. houthakker, werknemer in bos-en natuurbeheer;

d. bemanningslid van vissersvaartuigen;

e. werknemers van wegenbouw;

f. dakdekkers;

g. monteurs staalbouw;

h. bouwvakkers, voor zover de activiteiten hoofdzakelijk buiten worden uitgevoerd.

- tweede voorwaarde: betrokkene moet minstens zes actinische keratosen op eenzelfde aan de zon blootgestelde huidzone hebben op het ogenblik van de diagnose of bij de aanvraag bij Fedris.

Bron: K.B. 31 januari 2024 (B.S. 7-2-2024)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. See-days

Op 8 februari jl. vond het evenement See-days plaats in Kortrijk. Onze redactie ging voor u de sfeer opsnuiven op deze zeer succesvolle editie en nam deel aan vier seminaries waarvan we graag kort verslag uitbrengen.

De eerste infosessie die we volgenden ging over de rol van de preventieadviseur bij verzuim. Deze uitleg werd op ludieke wijze gegeven door Kathleen De Rycke van Amelior. Eerst werd wat algemene toelichting gegeven: verzuim past onder meer binnen een aantal welzijnsdomeinen zoals het psychosociale, gezondheid en veiligheid. Daarnaast maakt men een onderscheid in kort, midden en lang verzuim.

Er werd ook gekaderd dat het verzuim van 1 dag is toegenomen sinds men het ziektebriefje voor 1 dag heeft afgeschaft voor ondernemingen met 50 werknemers, terwijl het kort verzuim algemeen is afgenomen.

Het langdurige verzuim is toegenomen, maar dit zou verklaard kunnen worden door het alsmaar kleiner taboe dat rond mentale gezondheid hangt.

Als meetmethode voor verzuim werd de Bradfordfactor toegelicht (B=S2xD; waarin B=Bradfordfactor, S=aantal ziekteperiodes, D=totaal aantal ziektedagen). Meestal wordt hier een grenswaarde tussen de 300 en 500 gehanteerd, al wordt dit vaak binnen de organisatie zelf bepaald. Deze factor is een goede representatie voor de korte afwezigheden, wat belangrijk is omdat deze vaak moeilijker op te vangen zijn binnen een onderneming.

Verder werd er gekeken naar de kleuren van verzuim:

Kleur

Roze

Zwart

Grijs

Wit

Omschrijving

Mensen blijven aan het werk ook al voelen ze zich niet goed. Dit wordt ook wel presenteïsme genoemd.

De reden voor verzuim is ongeldig.

De reden voor verzuim is twijfelachtig.

De reden voor verzuim is terecht.

Actie preventief

-

Afschrikken

Motiveren en betrekken

Sensibiliseren

Actie tijdens

-

Controleren

Drempels instellen

Informeren

Actie nadien

-

Sanctioneren

Gesprekken voeren

Re-integreren

Als preventieadviseur is het belangrijk om signalen (frequent afwezig, fysieke klachten, fouten maken, …) tijdig te herkennen en proactief in te grijpen. Daarnaast is er zeker een gedeelde rol met HR weggelegd voor de PA. De PA kan bijvoorbeeld mee analyseren, meten en rapporteren en advies geven.

De volgende infosessie ging over een heel ander onderwerp: de verschillende stappen om gevaarlijke stoffen correct en veilig op te slaan. Stijn Dely van CGK Group gaf per stap extra toelichting en voorbeelden. Het gaat om volgende stappen:

 1. Herken en inventariseer de gevaarlijke producten
 2. Verzamel actuele veiligheidsfiches (MSDS)
 3. Check mogelijke incompatibiliteiten
 4. Bepaal de gevarenpictogrammen per product
 5. Werk de onderlinge afstandsregels uit
 6. Bepaal het opvangvolume per compartiment
 7. Kies het juiste opslagsysteem

Het derde seminarie dat we voor u bijwoonden hield verband met PFAS, meer bepaald de zuiveringstechnieken die hiervoor gebruikt kunnen worden. In deze presentatie besprak Glenn Heenaert van Terracorrect 4 overkoepelende technieken:

 • Adsorptie
 • Destructie
 • Reiniging / scheiding
 • In situ

De keuze voor een bepaalde techniek wordt mee bepaald door de interferentie, de aanwezige verbindingen, de adsorptiecapaciteit, de productie van afval, het energieverbruik, de beschikbaarheid van de techniek en site specifieke factoren.

Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden werd dit verder toegelicht.

De laatste sessie die we voor u volgden was een samenwerking tussen Play It en Recticel. Play It is een bedrijf dat leergames ontwikkelt en onder andere games maakt die focussen op veiligheid. Recticel is een tevreden klant en bespreekt tijdens deze sessie de implementatie en voordelen van de games.

Play It Safe voorziet twee mogelijkheden: je kan een keuze maken uit de catalogus, maar je kan ook op maat van je organisatie werken.

Recticel ziet heel wat voordelen aan deze manier van opleiden:

 • Beelden zeggen meer dan woorden
 • Het is leuk
 • Het is ervaringsgericht
 • Er wordt op maat van de werknemer en de organisatie gewerkt
 • Het duurt niet te lang
 • Het is uitdagend

Voor de preventieadviseur zorgt deze manier van werken voor een duidelijke registratie en rapportering van de opleidingen. De werkwijze vervangt een traditionele opleiding niet volledig, maar maakt het wel mogelijk om zeer gericht en korter in te zetten op de ‘gebruikelijke’ opleidingsvormen.

Aan wie de stand van INNI Group bezocht heeft: bedankt!

We zien jullie graag volgend jaar terug op de 20e editie, afspraak op donderdag 13 februari 2025 in Flanders Expo Gent.

B. Internationale conferentie: mentale gezondheid en werk

Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie werd op 30 en 31 januari 2024 een conferentie over mentale gezondheid en veiligheid op het werk georganiseerd. Heel wat EU-politici, sociale partners en experts in dit gebied kwamen samen om te bespreken hoe de mentale gezondheid van werknemers en burgers te verbeteren door middel van preventie.

Op de eerste dag focuste men op de primaire preventie: maatregelen die in een vroeg stadium genomen kunnen worden om te voorkomen dat men wordt blootgesteld aan psychosociale risico’s op het werk. Zo wil men aandacht besteden aan de arbeidskwaliteit en onzeker werk bestrijden. Ook de COVID-crisis drukt zijn stempel. Zo wil men nu bewuster inzetten op een beleid voor tijdens een crisis. Om dit alles te bereiken wil men een geharmoniseerd wetgevend kader voorzien dat gedragen wordt door de verschillende spelers. De Europese Commissie kondigde alvast aan dat ze een peer review zal opstarten om zo werkpunten in kaart te brengen.

Verder wil men voor een inclusiever Europa gaan. Zo wil men inzetten op de terugkeer naar het werk van mensen met psychische gezondheidsproblemen.

Ook aan secundaire preventie is gedacht: men gaat aandacht besteden aan het tijdig opsporen en behandelen van psychische issues.

Wat de tertiaire preventie betreft wil men inzetten op rehabilitatie. Hiervoor bekijkt men voornamelijk de IPS-methodologie (Individual Placement and Support) waarbij een jobcoach instaat voor de duurzame en inclusieve werkgelegenheid.

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

C. Update VGW-barometer

De datavisualisatietool VGW-barometer is geüpdatet. Er zijn nieuwe indicatoren toegevoegd en actuele informatie over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) is beschikbaar.

In de nieuwe rubriek ‘Prognoses’ vind je voorspellingen van toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid.

Verder kan je nu ook schattingen over de werkgerelateerde last van ziekten als gevolg van psychosociale problemen, kanker of aandoeningen van het bewegingsapparaat raadplegen. Hiervoor baseert men zich op studies van de International Commission on Ocupational Health (ICOH).

Ten slotte is er nog een nieuwe rubriek ‘Bronnen’ waarin de verschillende landenrapporten alsook andere publicatie makkelijk te raadplegen zijn.

Bron: EU-OSHA

D. Napo en robotica

Wie kent hem nog niet, Napo? Het figuurtje van de EU-OSHA dat ons in zijn filmpjes meeneemt op veiligheidsavontuur.

Recent is een nieuw filmpje verschenen waarin Napo de hoofdrol speelt. Hij overloopt enkele opkomende robotica-technologieën, de verschillende soorten ongevallen die met robotica verband houden, de belangrijkste risico’s en hoe deze te vermijden.

Je vindt het filmpje hier.

Bron: EU-OSHA

E. Overheid waarschuwt voor quishing

Er blijven meldingen over valse e-mails en sms’en binnenkomen bij de Economische Inspectie van de FOD Economie. Opvallend, er wordt nu ook gebruikgemaakt van valse QR-codes, zogehete ‘quishing’.

De QR-codes worden per mail of sms verzonden en bevatten een link naar websites die van officiële instanties lijken te zijn en manen vaak aan een boete of rekening te betalen. Echter, het gaat om een phishingwebsite.

Soms bevatten de QR-codes schadelijke software die bijvoorbeeld gericht is op het stelen van inloggegevens.

Zorg er steeds voor dat je controleert door wie je gecontacteerd wordt. Een bank of andere instelling zal je nooit per mail, sms of telefoon gegevens vragen of vragen om deze aan te passen. Meer tips vind je op de website van de FOD Economie.

Bron: FOD Economie

III. PRAKTISCHE INFORMATIE

Op regelmatige basis worden nieuwe praktische documenten aan onze databank toegevoegd. Recent toegevoegd:

nieuwsoverzicht 5 tot 9 feb 2024 (wk 7)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.