nieuwsoverzicht 7 - 11 nov (wk 45)

 14/11/22

Wekelijks nieuwsoverzicht

Arbeidsdeal / Veiligheidsschoenen en inlegzolen / EnergyWatchers.be / Deadline CE-markering Groot-Brittannië / Deadline herziening Safety Data Sheets (SDS)

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Arbeidsdeal

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (de zgn. arbeidsdeal) werd op 10 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet behelst een herstart- en transitieplan met een groot aantal maatregelen voor de arbeidsmarkt. Die maatregelen zijn erop gericht:

 • de stijging van de werkgelegenheidsgraad, die historisch hoog is, te ondersteunen;
 • de werknemers nieuwe mogelijkheden te bieden om een beter evenwicht te vinden tussen privé en beroepsleven;
 • de innoverende sectoren te ondersteunen;
 • bepaalde werknemers beter te beschermen.

Een praktisch overzicht van de verschillende maatregelen is terug te vinden op de website van de FOD WASO.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Veiligheidsschoenen en inlegzolen

Bij menig preventieadviseur heerst nog steeds onduidelijkheid over het vervangen van inlegzolen binnen veiligheidsschoenen.

Febelsafe, de Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn, brengt meer duidelijkheid hierover in een blogartikel op haar website.

Zie ook: vraag in de community en vraag aan de experten.

Bron: Febelsafe

B. Energieverbruik onder controle via EnergyWatchers.be

Op 9 november 2022 werd de nieuwe website EnergyWatchers.be gelanceerd. Op deze website vind je heel wat informatie over de manier waarop je je energieverbruik en CO₂-uitstoot kan verminderen.

De site is opgebouwd rond 5 domeinen:

 • groene energie
 • woning
 • elektro
 • verplaatsingen
 • consumptie

Per onderwerp geeft men zo mogelijk tips over aankoop, gedrag, milieu, premies en andere nuttige informatie waarbij je meteen ook zicht krijgt op het impactniveau en het investeringsniveau.

Het is zelfs mogelijk je profiel te personaliseren en gegevens op te slaan in je persoonlijke ruimte.

De moeite waard om even te “watchen” dus!

Bronnen:

 • news.belgium.be
 • Energywatchers.be

C. Deadline CE-markering Groot-Brittannië uitgesteld tot 31 december 2024

In de Europese Unie (EU) moeten heel wat producten voldoen aan bepaalde voorschriften voor ze op de Europese markt mogen worden gebracht. Daarenboven moeten bepaalde producten ook een CE-markering dragen.

De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuvereisten in de geldende Europese productwetgeving. Soms kan de fabrikant zelf beoordelen of zijn product aan de wettelijke eisen voldoet, in andere gevallen moet hij daarvoor een beroep doen op een conformiteitsbeoordelingsinstantie (aangemelde instantie).

Met ingang van 1 januari 2025 is in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland; exclusief Noord-Ierland) de CE-markering niet meer geldig voor producten die daar op de markt worden gebracht. Enkel de UKCA-markering (UK Conformity Assessment) geldt dan nog. Deze markering zal dus vereist zijn voor de meeste producten waarvoor voordien de CE-markering verplicht was.

De originele deadline was vastgesteld op 31 december 2022.

De moeilijke economische omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de hiermee gepaard gaande hoge energieprijzen, hebben de Britse regering ertoe doen besluiten om de deadline met 2 jaar uit te stellen en dus bedrijven hiervan wat langer te ontlasten.

Ondernemingen hebben bijgevolg nog tot 31 december 2024 de tijd om zich voor te bereiden op de UKCA-markering. Wie wil en kan, mag echter al de UKCA-markering gebruiken en dus kiezen welke markering men toepast.

Op de website van het Verenigd Koninkrijk kan nagegaan worden of de UKCA-markering moet gebruikt worden op producten die worden vervaardigd of verhandeld. Producten die onderworpen zijn aan de CE-markering, zullen deze markering moeten dragen om verkocht te kunnen worden in de EU. De UKCA-markering zal niet erkend worden op de Europese markt. De UKCA-markering mag wel naast de huidige CE-markering aangebracht worden op producten.

Op diezelfde site wordt tevens een overzicht aangeboden van de instanties bij wie je UKCA-keurmerk kan aanvragen.

Bronnen:

 • BSI
 • ANPI
 • www.gov.uk

D. Deadline herziening Safety Data Sheets (SDS)

Bijlage II bij REACH (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) bevat voorschriften voor de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (VIB’s of SDS) die worden gebruikt om informatie te verschaffen over chemische stoffen en mengsels in de Unie. In de VIB’s communiceert de leverancier van de stof of het mengsel aan de klant hoe de stof of het mengsel op een veilige manier kan gebruikt worden. Artikel 31 van REACH bepaalt wanneer een stof of mengsel moet voorzien worden van een veiligheidsinformatieblad.

Het is belangrijk om als onderneming over de veiligheidsinformatiebladen te beschikken van de chemische stoffen en mengsels die er gebruikt worden én om deze up-to-date te houden.

Verordening (EU) nr. 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 vervangt de volledige bijlage II van REACH.

De belangrijkste wijzigingen in vergelijking met de vorige versie zijn:

 • de opname van specifieke eisen voor nanovormen van stoffen;
 • de aanpassing van de GHS-bepalingen voor VIB’s ten gevolge van de zesde en zevende herziening van het GHS;
 • bepaling waar de unieke formule-identificatie moet worden vermeld op het veiligheidsinformatieblad;
 • wijziging van een aantal specifieke voorschriften in het kader van de verbetering van de communicatie in de toeleveringsketen voor hormoonontregelende stoffen;
 • indien ze beschikbaar zijn, moeten de overeenkomstig CLP (Verordening (EG) nr. 1272/2008) vastgestelde specifieke concentratiegrenzen, vermenigvuldigingsfactoren en acute toxiciteitsschattingen in de veiligheidsinformatiebladen worden vermeld omdat ze relevant zijn voor een veilig gebruik van stoffen en mengsels.

Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari 2021 maar er was een overgangstermijn voorzien tot en met 31 december 2022.

Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2023, alle veiligheidsinformatiebladen aan de nieuwe eisen moeten voldoen.

Bronnen:

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 7 - 11 nov (wk 45)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.