nieuwsoverzicht 17 - 21 april '23 (wk 16)

 25/04/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Sociaal Strafwetboek / Werkomstandigheden postpakjesbezorgers / Veilig onderhouden van hydraulische en pneumatische installaties / Eerste Napo-film bijgewerkt / Toekomst hoogradioactief en/of langlevend afval / Goedkeuring voorstel machineverordening / Nieuwe checklist flitscontrole SIOD uitvaartsector

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Sociaal Strafwetboek

De ministerraad van 21 april 2023 keurde een voorontwerp van wet goed houdende wijziging van

 • het Sociaal Strafwetboek
  • Boek 1
   • beleid inzake preventie en toezicht
   • uitoefening van het toezicht en de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
   • processen-verbaal
   • vervolging van de inbreuken
   • bijzondere bepalingen
   • bestraffing van de inbreuken in het algemeen
  • Boek 2
   • wijziging van de sanctieniveaus voor bepaalde inbreuken
   • actualisatie van incriminaties van sociaal strafrecht
   • verduidelijking, vereenvoudiging en standaardisering van inbreuken van sociaal strafrecht
 • en een aantal specifieke sociale bepalingen die voorschriften van sociaal strafrecht bevatten
  • de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht die betrekking hebben op het beroep tegen de administratieve beslissing van de bevoegde administratie
  • de toezichtsbepalingen van
   • de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie ingegeven daden
   • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
   • de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen mannen en vrouwen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan

 • de Adviesraad van het sociaal strafrecht
 • de Nationale Arbeidsraad
 • en de Raad van State.

Bron: news.belgium.be

B. Werkomstandigheden postpakjesbezorgers

De ministerraad van 21 april 2023 keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed ter verbetering van de werkomstandigheden van bezorgers van postpakketten in België. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Gewesten en zal voor een tweede advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Doel?

 • beschermen van pakketbezorgers in België ongeacht of ze in loondienst werken of als zelfstandige
 • bestrijden van sociale en fiscale fraude
 • beschermen van de bedrijfsleiders van kleine onderaannemers

Voorgestelde maatregelen?

 • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten om vóór de aanvang van hun activiteiten een kennisgeving in te dienen bij het BIPT en om per semester een aantal gegevens te melden
 • het verbod om in België de distributie van pakjes aan te bieden, te verrichten of te laten verrichten, tegen een vergoeding die niet voldoet aan een minimumuurbedrag, berekend op basis van de barema's van het paritair comité 140.03, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die andere kosten en wettelijke of reglementaire verplichtingen reflecteert
 • de verplichting voor alle aanbieders van postdiensten in België om een tijdregistratiesysteem in te stellen en te gebruiken, waarmee de distributietijd wordt geregistreerd van alle bezorgers die voor hun rekening in België pakketten distribueren, alsook de invoering van een begrenzing van de distributietijd
 • de invoering van preventieve maatregelen (coördinator, opleiding, waakzaamheidsplan) binnen elk bedrijf dat pakketbezorgdiensten aanbiedt

Bron: news.belgium.be

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Veilig onderhouden van hydraulische en pneumatische installaties

Werken aan deze hydraulische of pneumatische installaties is niet zonder risico. Denk bijvoorbeeld aan de opgeslagen energie, ontbranding, de hoge temperatuur en injectieletsels door het vrijkomen van een zeer fijne straal onder hoge druk bij een lek aan een hydraulische leiding. Daarom is het uitermate belangrijk dat dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door competent personeel.

CETOP, het « Comité Européen des Transmissions Oléohydraulique et Pneumatiques », een onafhankelijke commissie die verschillende nationiale brancheverenigingen op het vlak van hydraulische en pneumatische aandrijvingen vertegenwoordigt, heeft een programma ontwikkeld dat aansluit bij de kwalificaties van een competent en goed opgeleid personeelsbestand.

In dit CETOP programma bestaan drie competentieniveaus, waarbij 3 het hoogste niveau is. Er wordt een erkenning verleend aan opleidingsinstituten die de vereiste opleidingen verschaffen.

BeSWIC verschaft op haar blog informatie over de opleidingen, de 19 nationale zusterfederaties van CETOP, de IHSA (International Hydraulic Safety Authority), injectieletsels, PBM’s om hogedrukrisico’s te beheersen en soortgelijke risico’s.

Bron: BeSWIC

B. Eerste Napo-film bijgewerkt

Via Napo-filmpjes wordt veiligheid en gezondheid op het werk aantrekkelijk gemaakt.

In aanloop naar de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april, werd het eerste filmpje uit de Napo-serie herwerkt.

Het heeft betrekking op de veiligheidssignalisatie op de werkvloer. Er worden verschillende werksituaties getoond waarin veiligheidssignalisatie belangrijk is. Aan de hand van 13 sketches wordt de betekenis van de signalisatie verduidelijkt, wijst men op de gevolgen van het negeren van signalisatie alsook de technische en organisatorische hindernissen voor een efficiënte werking van de signalisatie.

Het filmpje is vooral nuttig voor nieuwe werknemers uit om het even welke sector en met om het even welk scholingsniveau maar uiteraard kunnen ook ervaren werknemers er iets van opsteken.

Bron: EU-OSHA

C. Toekomst hoogradioactief en/of langlevend afval

Met het koninklijk besluit van 28 oktober 2022 tot vaststelling van het eerste deel van de Nationale Beleidsmaatregel met betrekking tot het langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval en tot verduidelijking van het stapsgewijze proces voor de vaststelling van de andere delen van deze Nationale Beleidsmaatregel, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2022, nam België een principebeslissing voor diepe berging van hoogradioactief en/of langlevend afval (zie nieuwsoverzicht week 48 anno 2022).

Hoogradioactief en/of langlevend afval is grotendeels afkomstig van de productie van elektriciteit in kerncentrales, maar ook van nucleaire toepassingen in ziekenhuizen, de landbouw, industrie en laboratoria. Het is heel gevaarlijk en moet tot een miljoen jaar afgeschermd worden van mens en milieu.

Omdat bij deze problematiek niet alleen veel belanghebbenden, maar vooral ook toekomstige generaties betrokken zijn, stond toen al vast dat de Koning Boudewijnstichting in 2023 een maatschappelijk debat zou organiseren dat zou bepalen op welke manier de principebeslissing voor diepe berging in de praktijk kan worden omgezet.

Woensdag 19 april jl. werd het startschot gegeven van dit maatschappelijk debat rond de toekomst van hoogradioactief en/of langlevend afval. Op deze manier kan de bevolking haar bezorgdheden uiten zodat de overheid hiermee rekening kan houden in zoverre ze bijdragen tot het verbeteren van de veiligheid.

Hierna zou NIRAS het tweede deel van de Nationale beleidsmaatregel, dat specifiek betrekking zal hebben op het besluitvormingsproces en dat zal bepalen om de optie van diepe berging in België indien nodig te bekrachtigen of te wijzigen, aan de regering moeten kunnen voorstellen.

Bronnen:

 • Koning Boudewijnstichting
 • FANC

D. Goedkeuring voorstel machineverordening

Op dinsdag 18 april werd het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende machineproducten aangenomen door het Europees Parlement.

De aangenomen tekst is beschikbaar op de website van het Europees Parlement.

Publicatie in het Europees Publicatieblad volgt vermoedelijk in juni/juli.

De verordening treedt in werking de 20ste dag na publicatie.

Er is evenwel een overgangstermijn voorzien van 60 maanden voor de producten die zijn gefabriceerd en de certificaten die door aangemelde instanties zijn afgegeven overeenkomstig richtlijn 2006/42/EG, zodat de voorraden kunnen worden geabsorbeerd en de overgang naar de nieuwe eisen soepel verloopt.

De verordening is van toepassing 48 maanden na de inwerkingtreding ervan.

Bron: Europees Parlement

E. Nieuwe checklist flitscontrole SIOD uitvaartsector

Er is een nieuwe checklist beschikbaar die als leidraad wordt gebruikt door sociaal inspecteurs om inbreuken op sociale wetgeving vast te stellen in de uitvaartsector.

Deze checklist zorgt voor meer duidelijkheid en transparantie voor werkgevers en werknemers. Het moet hen ook in staat stellen om een vorm van controles uit te voeren.

Ze is niet limitatief. De sociaal inspecteur heeft het recht om alle documenten die hij nodig acht voor zijn onderzoek te laten voorleggen, zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek.

Bron: SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst)

nieuwsoverzicht 17 - 21 april '23 (wk 16)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.