nieuwsoverzicht 13 - 17 feb '23 (wk 7)

 20/02/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

rapport over werkdruk / screeningstool grensoverschrijdend gedrag / grenswaarden lood en diisoyanaten / fit for 55 / vernieuwde OSHwiki

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

A. Wijziging welzijnswet

De verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt vervangen door een verwijzing naar de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De verwijzingen naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden vervangen door een verwijzing naar de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Bron: Wet van 26 december 2022 tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten (B.S. 15-2-2023)

B. Wijziging wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd

De verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt vervangen door een verwijzing naar de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Bron: Wet van 26 december 2022 tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten (B.S. 15-2-2023)

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Rapport SERV over werkdruk

Een nieuw rapport van de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV op basis van werkbaarheidsmetingen via schriftelijke bevraging over werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans wijst op de stijgende werkdruk en werkstress in zo goed als alle sectoren van de Vlaamse arbeidsmarkt, met een piek in de financiële sector.

Ook op Europees niveau is een stijging van de werkdruk waar te nemen.

Wel is er een verschil op te merken naargelang geslacht of functie. Zo werd er meer werkdruk gerapporteerd bij

 • vrouwen in vergelijking met mannen
 • directie- en middenkaderfuncties
 • zorg- en onderwijsfuncties

Dit betekent slecht nieuws voor de werkbaarheid van de jobs. Een hoge werkdruk en werkstress hebben een negatieve impact op de gezondheid van de werknemer maar tegelijk heeft dit een negatief effect op de ondernemingen waar deze werknemers tewerkgesteld zijn (ziekteverzuim, afwezigheid van motivatie, …).

Door middel van een goede preventie van werkstress, kan men de werkdruk doen dalen. Op basis van interviews met sociale secretariaten, externe preventiediensten, consultants en experten uit de academische wereld en de overheid blijkt dit vooral effectief te zijn indien men kiest voor een geïntegreerde en langlopende aanpak in alle lagen van de organisatie en men zich niet enkel focust op alleenstaande acties zoals bv. een fruitmand of het promoten van meer lichaamsbeweging.

Het opzetten van een integrale aanpak is evenwel niet zo eenvoudig aangezien werkstress en werkdruk niet altijd duidelijk zichtbaar zijn op de werkvloer en ondernemingen niet altijd goed weten op wie ze voor het opzetten van dergelijk traject een beroep kunnen doen. Een betere certificering of kwalificatie zou hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Ook meer samenwerking tussen ondernemingen kan soelaas bieden.

Het rapport “evolutie van de werkdruk - analyse op basis van de werkbaarheidsmetingen 2004-2019” en het rapport “uitdagingen voor werkstresspreventie op ondernemingsniveau” kunnen geraadpleegd worden op de website van de SERV.

Bron: SERV

B. Screeningstool voor grensoverschrijdend gedrag

De Combat Harassment Tool of CHAT is een nieuwe online tool om grensoverschrijdend gedrag in organisaties in kaart te brengen en onder handen te nemen.

De tool richt zich tot iedereen die instaat voor het detecteren en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag op het werk: preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, hr-medewerkers, afdelingshoofden, leidinggevenden …

Via de tool kunnen in drie verschillende talen (N, F, E) surveys worden aangemaakt voor een duidelijk afgebakende groep werknemers die de zeven belangrijkste werkgerelateerde oorzaken van grensoverschrijdend gedrag screent, evenals het meemaken en getuige zijn van geweld, ongewenst seksueel gedrag en pesten op het werk en om welk type dader dit gaat; burn-out als gevolg van een negatief sociaal klimaat enkele socio-demografische kenmerken van de respondent.

Na het aanmaken van de surveys dient u de survey-link te delen met de groep waarvoor de servey werd aangemaakt waarna de servey gedurende een bepaalde periode kan ingevuld worden. Na deze periode kunt u online een rapport genereren.

Dit rapport geeft zicht op het profiel van de deelnemersgroep, de mate van aanwezigheid van grensoverschrijdend gedrag binnen de deelnemersgroep, de mate van mentale klachten van burn-out binnen de doelgroep en de risicofactoren binnen de deelnemersgroep.

Een (betalende) toegang tot de screeningstool kan online aangevraagd worden.

Bron: KULeuven

C. Nieuwe grenswaarden lood en diisoyanaten

Ter verbetering van de bescherming van werknemers tegen gezondheidsrisico’s ten gevolge van de blootstelling aan de gevaarlijke chemische stoffen lood en diisocyanaten, stelt de Europese Commissie voor om richtlijnen 2004/37/EG en 98/24/EG te wijzigen:

 • Richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid l, van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad)
 • Richtlijn 98/24/EG van de Raad van 7 april 1998 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk (14e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG)

Hiermee wordt de grenswaarde voor blootstelling aan lood verder verlaagd. Bij blootstelling kan lood immers schade toebrengen aan:

 • het seksueel functioneren
 • de vruchtbaarheid
 • de ontwikkeling van een foetus of nakomelingen
 • het zenuwstelsel
 • het hart
 • de nieren
 • het bloed

Daarnaast wordt een grenswaarde voor de blootstelling aan diisocyanaten ingevoerd. Deze chemische stoffen kunnen ademhalingsziekten zoals astma veroorzaken.

Het voorstel van de Europese Commissie is te raadplegen op de website van EUR-Lex (ENG).

Bron: BeSWIC

D. Fit for 55 : nul CO2-uitstoot voor nieuwe auto's en bestelwagens vanaf 2035

Als onderdeel van het "Fit for 55"-pakket, keurde het Europees Parlement een Verordening goed houdende nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Deze Verordening moet bijdragen tot de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050, voordelen opleveren voor de burgers en innovatie in emissievrije technologieën stimuleren.

De nieuwe wetgeving bepaalt de weg naar nul CO2-uitstoot voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2035 (de tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zijn vastgesteld op 55 % voor auto's en 50 % voor bestelwagens).

Andere belangrijke maatregelen waarin de verordening voorziet:

 • de Commissie zal tegen 2025 een methode presenteren om gegevens over CO2-emissies gedurende de volledige levenscyclus van op de EU-markt verkochte auto's en bestelwagens te beoordelen en te rapporteren, zo nodig vergezeld van wetgevingsvoorstellen;
 • tegen december 2026 zal de Commissie de kloof tussen de emissiegrenswaarden en de reële brandstof- en energieverbruiksgegevens monitoren, verslag uitbrengen over een methode om de specifieke CO2-emissies van de fabrikanten aan te passen en passende vervolgmaatregelen voorstellen;
 • fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor kleine productievolumes in een kalenderjaar (1.000 tot 10.000 nieuwe auto's of 1.000 tot 22.000 nieuwe bestelwagens) kunnen tot eind 2035 een afwijking krijgen (fabrikanten die minder dan 1.000 nieuwe voertuigen per jaar registreren, blijven vrijgesteld);
 • het huidige stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen (ZLEV), dat fabrikanten die meer van dergelijke voertuigen verkopen (met een uitstoot van nul tot 50 g CO2/km, zoals elektrische voertuigen en goed presterende plug-in hybriden) beloont met lagere streefcijfers voor de vermindering van de CO2-uitstoot, zal worden aangepast aan de verwachte verkooptrends. Van 2025 tot 2029 wordt de ZLEV-benchmark vastgesteld op 25% voor de verkoop van nieuwe auto's en 17% voor nieuwe bestelwagens, en vanaf 2030 wordt de stimulans afgeschaft;
 • om de twee jaar, vanaf eind 2025, zal de Commissie een verslag publiceren om de vooruitgang op weg naar emissievrije wegmobiliteit te evalueren.

Na de eindstemming in de plenaire vergadering moet de tekst nu ook formeel door de Raad worden goedgekeurd en kort daarna in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt.

Bron : Europees Parlement

E. OSHwiki vernieuwd en verbeterd

Op OSHwiki is informatie te vinden over allerlei VGW-onderwerpen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk. Het is als het ware een gratis encyclopedie voor veiligheid en gezondheid op het werk.

De site werd vernieuwd waardoor informatie gemakkelijker terug te vinden is. Je kan zoeken op thema of op trefwoord. Ook werden de archiefnummers van het tijdschrift “Safety Science Monitor” toegevoegd.

Bezoek de vernieuwde OSHwiki hier.

Bron: EU-OSHA

nieuwsoverzicht 13 - 17 feb '23 (wk 7)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.