nieuwsoverzicht 1 - 5 mei '23 (wk 18)

 10/05/23

Wekelijks nieuwsoverzicht

Campagnewebsite “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk” / Gevaarlijke geneesmiddelen op het werk / Veiligheid van de vervoerssector / Gezondheids- en sociale zorg en VGW / Opwaardering essentiële functies / Einde van phishing?

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Er verschenen deze week geen wijzigingen aan de wetgeving, opgenomen in INNIwise.

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Nieuwe campagnewebsite “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk”

De EU-OSHA lanceerde haar nieuwe website voor de campagne 2023-2025 “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk.”

Gedurende deze campagne zal de klemtoon gelegd worden op de weerslag van de digitalisering op het gebied van werk en werkplekken, alsook op de uitdagingen en kansen op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk die daaruit voortvloeien.

Op de website vind je reeds (in het Engels):

 • de campagnegids met casestudies, praktische tips en een overzicht van de wet- en regelgeving;
 • een powerpointpresentatie met een samenvatting van de belangrijkste punten, enkele feiten en cijfers, prioriteiten, preventiemaatregelen en de kansen en risico’s van digitalisering;
 • een leaflet met de hoofdpunten van de campagne;
 • de officiële campagneposter.

De campagne gaat officieel van start in oktober 2023. De lancering van de website vormt een eerste belangrijke stap. Stelselmatig zal deze site worden aangevuld.

Bron: EU-OSHA

B. Gevaarlijke geneesmiddelen op het werk

Om de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke geneesmiddelen te verminderen, publiceerde de Europese Commissie, in samenwerking met belanghebbenden uit de gezondheidszorg, een gids met een overzicht van bestaande goede praktijken en praktische adviezen.

Deze gids heeft als doel:

 • het bewustzijn te vergroten over de risico's van gevaarlijke geneesmiddelen bij de werknemers die in contact kunnen komen met of omgaan met gevaarlijke geneesmiddelen en hun werkgevers
 • een veilige manier van werken te stimuleren voor werknemers die met geneesmiddelen voor menselijk gebruik werken
 • een nuttig referentiedocument te vormen voor ondersteuning en training rond werken met gevaarlijke geneesmiddelen
 • de informatiestroom over gevaarlijke geneesmiddelen te verbeteren in de verschillende stadia van de toeleveringsketen
 • de harmonisatie te bevorderen tussen de lidstaten over het gebruik van gevaarlijke geneesmiddelen

Het gaat om een niet-bindende gids die gelezen moet worden in samenhang met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de richtlijn 2004/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk en de uitvoering hiervan via boek VI, titel 2 van de codex met betrekking tot kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia.

Op de website van BeSWIC vind je meer info over deze gids en enkele andere risico’s in de medische sector en de zorgsector.

Bron: BeSWIC

C. Veiligheid van de vervoerssector

Verschillende centra zijn bevoegd om piloten en bepaalde chauffeurs medisch te keuren, waaronder Medex, het Bestuur Medische Expertise.

Een nieuwe publicatie van Medex vestigt de aandacht op zijn rol in de veiligheid van de vervoerssector via het uitvoeren van medische expertises van piloten en bepaalde chauffeurs zoals vrachtwagenchauffeurs, buschauffeurs, ambulanciers, taxichauffeurs.

Er wordt toelichting gegeven rond de bestaande procedures, de onderzoeken die worden uitgevoerd en de cijfers van de periode 2018 tot en met 2022, zowel voor de piloten als voor de chauffeurs.

Enkele medische problemen die vaak worden ontkend en die verkeersongelukken kunnen veroorzaken (alcohol, drugs, vermoeidheid, ...) worden bekeken, samen met mogelijke maatregelen om de veiligheid in de vervoerssector te verbeteren.

Verder wordt gewezen op het belang van een uniformisering van de medische onderzoeken in de verschillende centra van België om te verhinderen dat chauffeurs die in het ene medisch centrum worden afgekeurd, elders een nieuw onderzoek laten uitvoeren in de hoop daar wel een goedkeuring te krijgen. Een project binnen Medex, in samenwerking met de FOD Mobiliteit, is lopende om de nodige wetswijzigingen hiervoor tot stand te brengen met onder meer een betere beschrijving van de medische criteria.

Bron: © Medex

D. Gezondheids- en sociale zorg en VGW

De website van de EU-OSHA werd uitgebreid met een nieuwe rubriek “Gezondheids- en sociale zorg en VGW”.

In deze rubriek worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoekproject "Gezondheids- en sociale zorg en VGW” van EU-OSHA samengevat.

Dit project heeft tot doel empirisch onderbouwde kennis te vergaren over de uiteenlopende risico’s waarmee de sector wordt geconfronteerd op het gebied van de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers, om zo de bewustmaking te stimuleren en het beleidsvormingsproces te sturen.

De gezondheidssector en de sociale zorg kennen immers diverse risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk, zowel psychosociale risico’s, ergonomische risico’s, biologische risico’s, chemische risico’s als fysieke risico’s.

De focus van het onderzoeksproject wordt gelegd op verschillende onderzoeksgebieden:

 1. de actuele stand van zaken
 2. de gezondheidszorg
 3. de thuiszorg
 4. de langdurige zorg
 5. de gezondheid van het bewegingsapparaat
 6. de geestelijke gezondheid
 7. de digitalisering in de gezondheids- en sociale zorg

Meer info is terug te vinden op de website van de EU-OSHA.

Bron: EU-OSHA

E. Opwaardering essentiële functies

Een recent rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie roept op tot een herwaardering van het werk van zgn. sleutelwerkers, zijnde werknemers die tijdens de coronacrisis een essentiële functie uitoefenden zoals omschreven in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (B.S. 18-3-2020), zoals gewijzigd.

Essentiële functies zijn vooral belangrijk in tijden van crisis maar sleutelwerkers krijgen onvoldoende erkenning, worden vaak onderbetaald, kennen een hoger sterftecijfer en worden vaker geconfronteerd met psychosociale risico’s in de vorm van verbaal geweld of intimidatie op de werkvloer.

In het rapport ijvert de IAO voor een betere verloning, een betere arbeidstijdregeling, een hogere sociale bescherming en een verhoging van de toegang tot opleiding zodat sleutelwerkers hun werk effectief en veilig kunnen uitvoeren.

Het rapport is opgebouwd rond zeven hoofdstukken:

 • Hoofdstuk 1 : Wie zijn de sleutelwerkers?
 • Hoofdstuk 2 : Het risico en de belasting van werken tijdens de COVID-19-pandemie
 • Hoofdstuk 3 : Arbeidsomstandigheden van sleutelwerkers
 • Hoofdstuk 4 : Specifieke uitdagingen voor de acht belangrijkste beroepsgroepen
 • Hoofdstuk 5 : Versterking van de arbeidsorganisatie
 • Hoofdstuk 6 : Sectorale investeringen ter ondersteuning van belangrijke werknemers en ondernemingen
 • Hoofdstuk 7 : Beleid om veerkracht op te bouwen

Het is beschikbaar in het Engels op de website van de IAO.

Bron: IAO

F. Einde van phishing?

Op 2 mei jl. werd door het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en de Cyber Security Coalition een reeks eenvoudige en toegankelijke opleidingen gelanceerd over cybersecurity: Surfen zonder zorgen.

Deze opleidingen bestaan uit verschillende trainingsmodules.

Een eerste module “Kijk uit waar je naartoe gaat!” is bedoeld om het verschil te kunnen zien tussen een echt bericht (bericht met link naar een bestaande website) en een vals bericht (bericht met link naar een valse website om op frauduleuze manier bepaalde gegevens te bemachtigen).

De module bestaat uit 4 korte onderdelen:

 • Waarom kijk ik waar ik heen ga
 • Hoe weet ik waar ik heen ga
 • Waar moet ik kijken waar ik heen ga
 • 4 laatste tips

en een vragenlijst op het einde.

De volgende modules gaan over online scams, het beschermen van online accounts, het beschermen van online gegevens, enz.

Bron: CCB (Centre for cyber security)

III. RECENT TOEGEVOEGD

Op regelmatige basis worden praktijkdocumenten toegevoegd aan INNIwise. Deze week toegevoegd:

nieuwsoverzicht 1 - 5 mei '23 (wk 18)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.