18 okt - 22 okt (wk 42)

 22/10/21

Wekelijks nieuwsoverzicht

 Varia

wijziging arbeidsongevallenwet / burgerlijke immuniteit derde verantwoordelijke asbest / ontwerp JAP / verplichte vermeldingen website

I. WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING

Wijziging arbeidsongevallenwet i.v.m. de onevenredig verzwaarde risico’s

Het KB voorziet in een aantal wijzigingen ter verbetering van de werking van het systeem:

  • de invoering van bijkomende bezwaargronden
  • de vermindering van het veelvoud van het aantal ongevallen ten opzichte van de eigen sector tot 2 en
  • de jaarlijkse verhoging van het plafond van de 200 ondernemingen met het aantal ondernemingen dat in het jaar voorafgaand aan het betreffende jaar is geselecteerd, maar dat om welke reden dan ook uiteindelijk van de lijst van ondernemingen met een verhoogd risico is geschrapt

Zie ook nieuwsbericht van 20-9-2021: Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s op til


Bron: KB 10-10-2021, BS 18-10-2021

II. OVERIGE NIEUWSITEMS

A. Burgerlijke immuniteit voor derde verantwoordelijk voor blootstelling aan asbest: advies Rekenhof

In ons vorig weekoverzicht lichtten wij het (negatief) advies van Fedris en de nationale arbeidsraad toe met betrekking tot het op 20 juni 2019 door Valerie Van Peel ingediende wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft, dat asbestslachtoffers of hun rechthebbenden de mogelijkheid zou geven om een vordering in te stellen tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke van de asbestvervuiling of -intoxicatie, om niet alleen een financiële, maar ook een morele schadevergoeding te vorderen van de economisch verantwoordelijke.

Nu werd ook het Rekenhof gevraagd om een raming van de nieuwe uitgaven of van de minderontvangsten die de goedkeuring van dit wetsvoorstel tot gevolg zou hebben.

Het wetsvoorstel sluit immers een dubbele schadevergoeding voor dezelfde schade uit, waardoor een slachtoffer dat eerder een vergoeding van het asbestfonds ontving, deze zal moeten terugbetalen. Een asbestslachtoffer kan zijn vergoeding van het asbestfonds dus niet combineren met een eventuele schadevergoeding door derden.

Het Rekenhof verkeert echter in de onmogelijkheid om dergelijke raming te doen aangezien het niet duidelijk is hoeveel rechthebbenden succesvol gebruik zullen maken van een aansprakelijkheidsvordering en daardoor hun uitkering via het asbestfonds eventueel zullen verliezen of moeten terugbetalen. Het is tevens onzeker of het wetsvoorstel op termijn een impact kan hebben op het financiering van het asbestfonds door bijdragen van werkgevers of door het globaal financieel beheer van zelfstandigen.

Bron: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 55 0187/004

B. Ontwerp JAP voor te leggen vóór 1/11

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele en planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem is gebaseerd op de algemene preventiebeginselen en resulteert in het opstellen van een globaal preventieplan en een jaaractieplan.

De werkgever stelt, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk, een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar (zie art. I.2-9 codex over het welzijn op het werk). De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als opdracht advies te verlenen en voorstellen te formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het jaaractieplan (JAP).

Het jaaractieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt schriftelijk opgesteld en bepaalt:
1° de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
2° de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
3° de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
4° de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
a) gewijzigde omstandigheden;
b) de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
c) het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije burgerlijk jaar;
d) de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

Dit plan dient al 2 maanden voor het nieuwe jaar ingaat te worden opgesteld. Het ontwerp wordt vóór 1 november voorgelegd ter advies aan van het Comité PBW (of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging of anders via rechtstreekse participatie van de medewerkers).

Hou rekening met de specifieke kenmerken van de organisatie. Zorg ervoor dat het JAP realistisch en praktisch blijft.

Meer info en modeldocumenten vind je terug op INNIwise:

C. Verplichte vermeldingen website of Facebookpagina

In deze digitale wereld is het hebben van een eigen website en/of Facebookpagina een must.

Zelfs al worden via de website geen producten of diensten verkocht, toch moet deze verplicht een aantal gegevens vermelden.

De FOD Economie geeft op haar website een handig overzicht.


Bron: FOD Economie

18 okt - 22 okt (wk 42)

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.