COVID-19: FOD WASO werkt kader uit voor sneltests in ondernemingen

 26/03/21

Nieuws

 COVID-19

De FOD WASO heeft het kader uitgewerkt waarbinnen sneltests in ondernemingen mogelijk zijn om de verspreiding van het virus op de werkvloer te monitoren en onder controle te houden.

Dit kader neemt de principes over zoals geformuleerd in het unaniem advies van de sociale partners van 23 maart 2021 over het inzetten van sneltests op repetitieve basis in ondernemingen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de sneltests in het kader van clusterbeheer, sneltests buiten het kader van clusterbeheer en sneltests opgelegd door de arts-sociaal inspecteur.

OPGELET

 • steeds is de tussenkomst van de preventieadviseur-arbeidsarts vereist: de testkits kunnen enkel aangevraagd worden door de PA-AA en worden rechtstreeks aan hem afgeleverd
 • werknemers moeten altijd vrijwillig hun toestemming geven om zich te laten testen

1. Sneltests in het kader van clusterbeheer

Wanneer?

 • als de arbeidsarts oordeelt dat een test nodig is om in de onderneming een dreigende uitbraak onder controle te houden (= in het kader van clusterbeheer)
 • op geregelde tijdstippen
 • gedurende een door de PA-AA vast te stellen termijn (die kan verlengd worden i.f.v. de vastgestelde besmettingen)

Voor wie?

 • alle of een deel van de werknemers voor wie de arbeidsarts oordeelt dat een test noodzakelijk is om in de onderneming een (dreigende) uitbraak onder controle te houden
 • alle of een deel van de werknemers die gewoonlijk niet in België verblijven en hier slechts tijdelijk werkzaam zijn, en waarvan er minstens één symptomen vertoont of positief heeft getest op COVID-19 (zie KB 5-1-2021, art. 3, 3°, b) en c))


2. Sneltests buiten het kader van clusterbeheer

Wanneer?

Voor wie?

 • enkel bij personen die aanwezig moeten zijn op de werkvloer (geen telewerkers)
 • enkel bij bepaalde categorieën werknemers, zoals bepaald door de arbeidsarts op grond van meerdere van de volgende elementen die in combinatie kunnen wijzen op een verhoogd risico op virusoverdracht:
  1. het aantal contacten op een dag;
  2. de variatie in de contacten;
  3. de duurtijd van de contacten;
  4. de nabijheid van de contacten voor het gewoonlijk uitoefenen van de functie;
  5. de ventilatie-aspecten;
  6. de fysieke werkbelasting;
  7. risico’s ingevolge gezamenlijke verplaatsingen;
  8. de mate waarin maatregelen overeenkomstig de generieke gids (en desgevallend de sectorgids) zijn genomen en worden nageleefd;
  9. wanneer samen werken gecombineerd wordt met samen wonen;
  10. de vaccinatiestrategie en de vaccinatiegraad.

Hoe?

 • de beslissing wordt genomen door de arbeidsarts desgevallend in samenspraak met de regionale gezondheidsinspecteur en/of de arts sociaal inspecteur van de AD Toezicht Welzijn op het werk, op basis van het profiel van de onderneming, de aard van de activiteiten waarvoor tijdens de voorbije periode een hogere incidentie is vastgesteld (bv. sectoren waar geen telewerk mogelijk is en er regelmatig clusters voorkomen), een verhoogde viruscirculatie in de regio
 • de beslissing wordt genomen in overleg met de werkgever en met inachtneming van het sociaal overleg


3. Sneltests opgelegd door de arts-sociaal inspecteur

Wanneer?

 • in het kader van clusterbeheer
 • of als aanvullende maatregel i.v.m. de bestrijding van virusoverdracht
 • gedurende een door de arts-sociaal inspecteur vastgestelde periode
 • op geregelde tijdstippen

Voor wie?

 • voor op de werkvloer aanwezige personen

Hoe?

 • na verzoek door de arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk van de FOD WASO aan de preventieadviseur-arbeidsarts


Enkele slotbemerkingen:

 • de maatregelen zoals bepaald in de generieke gids en sectorgidsen moeten nog steeds nageleefd worden
 • het inzetten van sneltests moet steeds gepaard gaan met een controle op de preventiemaatregelen en in voorkomend geval de bijsturing ervan
 • een negatief resultaat van de sneltest betekent niet dat men niet besmettelijk is
 • een positief resultaat van de sneltest moet zeker leiden tot quarantaine en contactopsporing
 • de privacy moet verzekerd zijn in elke stap van de teststrategie
 • het resultaat van de test zegt niets over de arbeidsgeschiktheid en staat dus los van het periodiek gezondheidstoezicht


Een aantal aspecten moeten nog verder uitgewerkt worden:

 • de teststrategie voor de contactberoepen
 • de logistieke en financiële voorwaarden
 • communicatie omtrent de gevolgen van zowel een negatieve sneltest als een positieve sneltest
 • het al dan niet registreren van sneltests met een negatief resultaat


Bronnen:

FOD WASO, Teststrategie: het inzetten van sneltests in ondernemingen

FOD WASO, Standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk betreffende het inzetten in ondernemingen van sneltests op repetitieve basis


INNI redactie

COVID-19: FOD WASO werkt kader uit voor sneltests in ondernemingen

Uw browser wordt niet ondersteund. Update uw browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.